PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

Projekt partnerski.
Lider projektu: Instytut Badawczo-Szkoleniowy" Sp. z o. o.
Partnerzy:
GMINA KIWITY
GMINA GIETRZWAŁD
GMINA STAWIGUDA
GMINA ORZYSZ
Miejsce realizacji projektu w Gminie Gietrzwałd: Szkoła Podstawowa w Gietrzwałdzie, Szkoła Podstawowa w Sząbruku.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Zadanie polega na:
- przygotowaniu szkół do wdrożenia produktów edukacyjnych z zakresu WEN,
- zajęciach z uczniami z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych,
- przygotowaniu szkół do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- indywidualizacji pracy z uczniem,
- tworzeniu warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
- wyposażeniu szkół na potrzeby pracy metodą eksperymentu.

 

Cel projektu:

Podniesienie poziomu edukacji w 8 Szkołach Podstawowych z terenu 4 gmin województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy wśród 670 uczniów i 91 nauczycieli w okresie od sierpnia 2018 r. do lutego 2021 r.
Okres realizacji projektu: od: 01.08.2018 do 28.02.2021
Finansowanie:
1. Dofinansowanie - 4 900 521,95 zł
2. Wkład własny - 262 717,00 zł
3. Wartość zadania - 5 163 238,95 zł