info

sieciowe Termin realizacji: lata 2013 - 2015

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość inwestycji: 751 457,43 PLN
Wartość dofinansowania: 638 738,80 PLN

opis zadania

Celem głównym projektu jest wdrożenie usług on-line poprzez utworzenie platformy e-usług publicznych i implementacje elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Gietrzwałd i jednostkach podległych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Na podstawie tak zdefiniowanego celu oraz analizy funkcjonowania Urzędu Gminy Gietrzwałd można wyodrębnić dwa najważniejsze cele strategiczne realizacji projektu:

- przygotowanie urzędu i jednostek mu podległych do przyjmowania i realizacji spraw zainicjowanych droga elektroniczna, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- przygotowanie urzędu i jednostek mu podległych do realizacji nowych funkcji informacyjnych na rzecz instytucji, podmiotów gospodarczych, obywateli i mieszkańców regionu (kreowanie społeczeństwa informacyjnego).

Projekt obejmuje wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy Urzędem Gminy Gietrzwałd a poszczególnymi jednostkami podległymi oraz 8 e-usług, tj.: e-biuro obsługi interesanta, e-deklaracje, e-decyzje, e-podatki, e-odpady, e-zwiedzanie, e-odczyty wodomierzy, e-pomoc społeczna. .Projekt zdecydowano zlokalizować w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Gospodarki Komunalnej, a także w siedzibie Urzędu Gminy Gietrzwałd.

 

 

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
logo