PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

EFRR poziom polskie kolor

W wyniku realizacji przedsięwzięcia pt.,,Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp- węzeł Obwodnicy Olsztyna" wybudowana zostanie w pełni funkcjonalna droga gminna łącząca gminę Gietrzwałd z Siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 16 (węzeł obwodnicy Olsztyn Zachód). Przewiduje się realizację następującego zakresu:

1.Budowa drogi gminnej o długości 3,410,80 m oraz przebudowa (poszerzenie) drogi od DK16 do Kudyp o długości 385 m.

2.Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej i elektroenergetycznych

3.Budowa kanalizacji deszczowej

4.Przebudowa sieci elektroenergetycznej

5.Wykonanie oświetlenia ulicznego

 

CELE PROJEKTU:

Cel projektu 1: Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna po roku 2018 poprzez budowę drogi od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp do węzła obwodnicy Olsztyna Zachód (połączenie z siecią TEN-T poprzez DK nr 16)

Cel projektu 2: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Gietrzwałd po roku 2018 w wyniku budowy drogi gminnej o długości 3.410,80 m oraz przebudowy (poszerzenie) drogi od DK16 do Kudyp na długości 385 m.

 

TERMIN REALIZACJI:

2016-2018

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 

6 280 525, 47 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

5 338 446, 65 zł