PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

barwiny start Termin realizacji: Lata 2010 - 2013

Źródło finansowania:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorczość, Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie,

- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość inwestycji: 4 102 001,61 PLN

Wartość dofinansowania: 3 058 435,21 PLN

opis zadania

     Jednym z głównych kierunków rozwoju gminy staje się turystyka. Aby tendencja ta została wykorzystana, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej dostępności terenów rekreacyjnych i turystycznych. To z kolei powoduje konieczność uzbrojenia terenów, które dziś, choć niedostępne dla potencjalnych inwestorów i turystów, to ze względu na walory kulturowo-przyrodnicze posiadają duży potencjał i niosą możliwości rozwoju gospodarczego gminy.

     Strefa przedsiębiorczości w rejonie Barwin została utworzona na 2 działkach gminnych. Ich łączna powierzchnia wynosi ponad 12 ha a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na zabudowę rekreacyjno-usługową o charakterze rezydencjonalnym z dopuszczeniem urządzeń i budowli turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Działki te, podobnie jak cały obszar objęty planem, nie posiadł żadnej infrastruktury. Droga, którą można było dojechać z Unieszewa do Barwin była drogą gruntową. Jej przejezdność była bardzo ograniczona zwłaszcza zimą, jesienią i wczesną wiosną. Brak infrastruktury sprawia, że choć z gminą podejmowali już rozmowy potencjalni inwestorzy zainteresowani kupnem działek i budową obiektów turystycznych, to tracili zainteresowanie z powodu braku dojazdu i sieci wodno-kanalizacyjnej.

     Dzięki budowie drogi od wsi Unieszewo do tworzonej strefy oraz uzbrojeniu działek w sieć wodno-kanalizacyjnej znacząco podniosła się atrakcyjność tereny dla potencjalnych inwestorów.

  logo