info

twojaszansa Termin realizacji: lipiec 2009 do końca grudnia 2012

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy  społecznej,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość projektu: 532 949,81 PLN (11,25 % wkład własny , 85,00 % EFS i 3,75 % budżet państwa)

Wartość dofinansowania: 473 006,41 PLN (88,85%)

opis zadania

Celem głównym projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Gietrzwałd korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

  

Cele szczegółowe projektu:

 • wzmocnienie podstawowych kompetencji społecznych i interpersonalnyc,
 • podniesienie zdolności do zatrudnienia,
 • zwiększenie elastyczności zawodowej,
 • podniesienie, uzupełnienie bądź nabycie nowych kwalifikacji zawodowyc.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie w okresie od 1 lipca 2009 do 31 grudnia 2012 roku realizował projekt systemowy pod nazwą "Twoja Szansa", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania projektu realizowane były w ramach: Kontraktów socjalnych, Programu Aktywności Lokalnej oraz Działań o charakterze środowiskowym. W ramach projektu w GOPS w Gietrzwałdzie od roku 2009 do 2011 zatrudnieni byli dodatkowi pracownicy socjalni.

 

Dzięki działaniom zrealizowanym w projekcie beneficjenci wyrównali swoje szanse i zlikwidowali bariery dyskryminujące je na rynku pracy, w szczególności poprzez podniesienie/zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. W celu poprawy funkcjonowania beneficjentów oraz ich rodzin w środowisku prowadzona była przez pracowników socjalnych, w tym zatrudnionych w ramach projektu, praca socjalna.

 

Działania realizowane w ramach projektu dostosowane były do zdiagnozowanych potrzeb uczestników. Beneficjenci projektu w zależności od potrzeb skorzystali z:

 1. badań testami i narzędziami umożliwiającymi określenie predyspozycji zawodowych i społecznych uczestniczek projektu,
 2. zajęć grupowych z doradcą zawodowym,
 3. indywidualnego doradztwa zawodowego,
 4. indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 5. treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 6. indywidualnego poradnictwa prawnego,
 7. psychoterapii grupowej,
 8. treningu umiejętności wychowawczych – szkoła dla rodziców,
 9. szkolenia – pierwsza pomoc przedmedyczna,
 10. zajęcia z podstaw obsługi komputera oraz umiejętności posługiwania się internetem,
 11. treningu umiejętności wychowawczych w tym świadomego rodzicielstwa i macierzyństwa,
 12. zajęć grupowych z animatorem lokalnym,
 13. zajęć z kreowania własnego wizerunku,
 14. szkoleń z zakresu gospodarowania budżetem domowym,
 15. psychoterapii grupowej z treningiem zastępowania agresji.
 16. sfinansowania zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia
 17. szkoleń zawodowych lub kursów zawodowych takich jak:
  • Kurs „Profesjonalne sprzątanie”;
 • Obsługa stacji paliw gazowych oraz ciekłych + kurs kasy fiskalnej;
 • Kurs opiekunki dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych;
 • Kurs pomocy kuchennej;
 • Kurs kasy fiskalnej i czytników elektronicznych:
 • Kurs profesjonalnego sprzątania;
 • Kurs wizażu i stylizacji paznokci;
 • Kurs pielęgnacji i zagospodarowania terenów zieleni;

 

W ramach projektu realizowano również „Działania o charakterze środowiskowym”.

 

W roku 2010 GOPS zorganizowano wyjazd osób uczestniczących w PAL ,wraz z dziećmi, do kina oraz w ramach partnerstwa z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Biesalu uczestnicy projektu pomagali w przygotowaniach i brali udział w „Święcie Szkoły”.

 

W roku 2011 GOPS w Gietrzwałdzie we współpracy z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Gietrzwałdzie i GOK w Gietrzwałdzie zorganizował „Dzień Dziecka”, w którym uczestniczyły dzieci uczące się w ZSP w Gietrzwałdzie oraz osoby objęte PAL, wraz ze swoimi rodzinami.

 

Zorganizowano szkolenie dla rodziców i nauczycieli i pracowników ośrodka pomocy na temat „dopalaczy”.

 

W roku 2012 GOPS w Gietrzwałdzie we współpracy Gminnym Ośrodkiem Kultury Gietrzwałdzie zorganizował „Noc Świętojańską”, której celem była integracja, zachęcanie do odkrywania i pielęgnowania tradycji, rozwijanie wiary we własne siły i możliwości. Uczestnicy projektu w wieku 18-24 lata zaprezentowali przedstawienie „Kwiat Paproci”, które zostało przygotowane w ramach zajęć z animatorem lokalnym.

 

W latach 2009-2012 w projekcie uczestniczyło łącznie 99 osób (90 kobiet i 9 mężczyzn w tym 16 osób niepełnosprawnych), zakończyło projekt 94 beneficjentów:

69 osób zawarło i zrealizowało Kontrakt Socjalny, 25 osób został objętych Programem Aktywności Lokalnej

 

Z 94 osób, które ukończyły projekt w 2009, 2010, 2011 i 2012 roku, aż 32 osoby podjęły zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (tj. ponad 34 %) a 26 rodzin nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej.

 

zdjęcia

 

  wizualizacja

 

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego