logotypy pasek efs

Wnioski można składać od 30 października do 20 listopada 2017 roku.Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to 26 972 201,64 zł, w tym alokacja na projekty o charakterze rewitalizacyjnym – 5 500 002, 43 zł. Można wnioskować maksymalnie o 95% dofinansowania a projekty powinny dotyczyć Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna tj. Olsztyna i Barczewa oraz gmin Gietrzwałd, Stawiguda, Purda, Jonkowo i Dywity.

 

Typy dopuszczalnych projektów:

TYP 1. Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech poniższych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny:

TYP 2. Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora). Typ nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu  nr 1.

 

W ramach konkursu oceniane będą projekty o charakterze ogólnym oraz rewitalizacyjnym.

 

O dotację mogą się ubiegać:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);

- jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

- jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

- organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;

- podmioty ekonomii społecznej.

 

Zachęcamy do składania wniosków.

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2813/poddzialanie-1124-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-%E2%80%93-projekt-zit-olsztyn