PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

logotypy pasek efs

Wnioski można składać od 30 października do 20 listopada 2017 roku.Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to 26 972 201,64 zł, w tym alokacja na projekty o charakterze rewitalizacyjnym – 5 500 002, 43 zł. Można wnioskować maksymalnie o 95% dofinansowania a projekty powinny dotyczyć Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna tj. Olsztyna i Barczewa oraz gmin Gietrzwałd, Stawiguda, Purda, Jonkowo i Dywity.

 

Typy dopuszczalnych projektów:

TYP 1. Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech poniższych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny:

TYP 2. Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora). Typ nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu  nr 1.

 

W ramach konkursu oceniane będą projekty o charakterze ogólnym oraz rewitalizacyjnym.

 

O dotację mogą się ubiegać:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);

- jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

- jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

- organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;

- podmioty ekonomii społecznej.

 

Zachęcamy do składania wniosków.

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2813/poddzialanie-1124-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-%E2%80%93-projekt-zit-olsztyn