PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

Gmina Gietrzwałd od 17.09.2019 r. realizuje 10 inwestycji w zakresie przebudowy i remontu dróg gminnych. Projekty współfinansowane są z Funduszu Dróg Samorządowych.
Łącznie powstanie prawie 7 km dróg.


Wykaz inwestycji:
1. Remont ulicy Zielona Dolina i ulicy Olsztyńskiej w Gronitach
2. Remont nawierzchni w ulicy Hermana w miejscowości Sząbruk
3. Remont nawierzchni w części drogi dojazdowej oraz placu postojowego wraz z chodnikami do przedszkola w na dz. Nr 75/4 i 75/5 obręb Sząbruk
4. Remont ulicy Wiejskiej i Unieszewskiej w Nagladach
5. Przebudowa drogi gminnej nr 158007N na odc. od DK16 (Podlejki) do miejscowości Biesal
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 158008N Tomaryny - DK 16
7. Przebudowa ulicy Sportowej w m. Sząbruk
8. Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 601,00m od skrzyżowania przy ośrodku wypoczynkowym w kierunku drogi powiatowej nr 1425N
9. Remont drogi gminnej w Biesalu na odc. od drogi pow. nr 1425N do skrz. z drogą gminną nr 158007N
10. Remont ulicy Żurawiej w Nagladach


Całkowita wartość w/w. projektów: 8 093850,30 zł
Kwota dofinansowania: 3 970 570,82 zł
Wkład własny: 4 123 279,48 zł

pszok pasek

 

Beneficjent: Gmina Gietrzwałd
Tytuł projektu: „Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd – etap 2”
Projekt będzie wdrażany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020


Data podpisania umowy: 8.10.2019 r. Przez Wójta Jana Kasprowicza i Skarbnika Andrzeja Wasilewskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Cel projektu: wdrożenie e-usług oraz digitalizacja danych w Gminie Gietrzwałd.


Zakres rzeczowy projektu:
1. Portal publiczny wraz z elektronicznym biurem obsługi interesanta (eBOK).
2. Opracowanie i wdrożenie e-usług.
3. Aplikacja mobilna dla mieszkańców gminy.
4. Digitalizacja materiałów dot. Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań oraz uchwał rady gminy i zarządzeń wójta gminy wraz z implementacją materiałów do Systemu Informacji Przestrzennej.


Okres realizacji: styczeń 2020 – grudzień 2021
Wartość projektu: 409 830,00 zł
Wartość dofinansowania: 348 355,50 zł

pszok pasek

Gmina Gietrzwałd realizuje kolejny projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozwój e-usług w gminie Gietrzwałd”.


Oś priorytetowa 3: Cyfrowy region


Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
Przedmiotem projektu będzie udostępnienie usług elektronicznych interesariuszom w zakresie automatyzacji rozliczania i obsługi należności a także zróżnicowanych kanałów elektronicznej interakcji pomiędzy Wnioskodawcą a interesariuszami, w szczególności związanymi z dostarczaniem mediów. By to było możliwe koniecznej jest na początek zautomatyzowanie procesu odczytu liczników w regularnych i zsynchronizowanych odstępach czasu.


Projekt realizuje dwa cele:
1. Rozwój usług publicznych w Gminie Gietrzwałd po roku 2020
2. Wdrożenie e-usług w Gminie Gietrzwałd po roku 2020


Okres realizacji: od 22.06.2018 do 30.09.2021


Wartość projektu ogółem: 2 709 217.82 zł
Dofinansowanie: 1 825 075,26 zł
www.mapadotacji.gov.pl

pszok pasek

Gmina Gietrzwałd realizuje projekt: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Oś priorytetowa 5: Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów


Działanie: Gospodarka odpadowa


Głównym celem projektu jest zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie Gminy Gietrzwałd poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Gietrzwałd.


Przedmiotem projektu jest: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie (Działka 52 i 32/2 w obrębie ewidencyjnym 3 w jednostce ewidencyjnej Gietrzwałd).


W ramach inwestycji zaplanowano:
- budowę wiat gospodarczych wraz z wyposażeniem (kontenery hakowe, pojemniki o pojemności 1100 litrów do selektywnego gromadzenia odpadów, waga samochodowa zagłębiona)
- budowa dojazdu do punktu,
- budowę portierni,
- utwardzenie drogi dojazdowej,
- budowę placu manewrowego,
- budowę płyty kompostownika.

Wartość ogółem: 1185168,13 zł
Dofinansowanie: 819018,62 zł
Wkład własny: 366749,50 zł
Okres realizacji: 2020-2021 rok

 

 

logo suw ok

Gmina Gietrzwałd przystąpiła do realizacji projektu pt. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn – etap I” w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, które jest Liderem Wiodącym Projektu oraz Gminą Dywity. Dzięki temu w latach 2019-2020 zostanie zmodernizowana i przebudowana stacja uzdatniania wody w Sząbruku, co przełoży się na podniesienie jakości dostarczanej wody mieszkańcom.

wfs

W 2018 roku korzystając z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Olsztynie Gmina Gietrzwałd realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gietrzwałd”.

Wyroby i materiały zawierające azbest były usuwane a następnie utylizowane z prywatnych posesji z miejscowości w gminie Gietrzwałd: Sząbruk, Jadaminy, Biesal, Podlejki, Unieszewo, Łupstych, Woryty, Gronity, Śródka, Tomaryny i Barwiny. Materiał niebezpieczny był demontowany i usuwany z pokrycia dachowego budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zalegający luzem na posesjach.

Z terenu Gminy Gietrzwałd usunięto łącznie 3291 m2 (55,992 Mg) wyrobów zawierających azbest z 25 nieruchomości, w tym:

  • masa całkowita odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wyniosła 2114 m2 (35,962 Mg)
  • masa całkowita odpadów odebranych, przetransportowanych i zutylizowanych wyniosła 1177 m2 (20,030 Mg)

Zadanie jest realizowane kompleksowo przez Wykonawcę z doświadczeniem, posiadającym odpowiednie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Finansowanie:

  1. Dofinansowanie z WFOŚiGW - 10 000,00zł
  2. Wkład własny - 13 931,54 zł
  3. Wartość całkowita- 23 931,55 zł

oze

Zadanie pn. „Przedszkole marzeń – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd”

Umowa Nr RPWM.02.01.00-28-0035/18-00 podpisana w dniu 12 października 2018r. w ramach Osi priorytetowej – Kadry dla gospodarki, Działania – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ms

Zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Gietrzwałd”

Umowa nr DFS-II-7211-1835/18 z dnia 7 września 2018r. na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości

Przedmiotem umowy jest nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

droga

Zadanie pn. „Przebudowa fragmentu drogi nr 158103N na odcinku od mostu na rzece Giłwie do Pęglit”

Umowa nr 37/59/PRGiPID/18 z dnia 8 czerwca 2018r. realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Długość drogi objętej zadaniem wynosi 614 m. Prace podzielone są na dwa odcinki: pierwszy od 00 km do 493 km, drugi natomiast od 493 km do 614 km. W zakres prac wchodzi: przebudowa jezdni, zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowa zjazdów oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. Istniejąca droga jest o nawierzchni żwirowej oraz częściowo brukowej. Szerokość obecnie wynosi 3,3-5,5 m. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. W  projektuje przewidziano nawierzchnię jezdni bitumicznej. System odwodnienia powierzchniowego zachowano z odprowadzeniem wód do rowów przydrożnych. W ramach inwestycji zamontowana zostanie lampa solarna w obrębie przystanku, wyznaczony zostanie przystanek komunikacyjny z peronem oraz przewidziane są znaki pionowe (A-1, A-2, A-12a, A-30, B-31, D-5, D-15, D-42, D-43, E-18A, T-9) oraz poziome (P-7a, P-7b, P-17), co stanowi elementy związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Finansowanie:

  1. Dofinansowanie- 401 450,00zł
  2. Wkład własny-548 231,88zł
  3. Wartość całkowita- 949 681,88zł

Projekt pod nazwą "Eko turysta w gminie Gietrzwałd" polega na odnowieniu szlaków turystycznych (rowerowych) przebiegających przez teren gminy oraz wytyczenie nowego szlaku pieszo-rowerowego od granic gminy z Olsztynem do Gietrzwałdu (kanalizacja ruchu przez lasy kudypskie) – razem 116 km szlaków. W ciągu nowego szlaku przewiduje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 2,19 km łącznie z przejściem pod wiaduktem kolejowym w Gronitach. Projekt zakłada także utworzenie w ciągu szlaków turystycznych nowoczesnych zielonych przystanków rowerowych ze strefą rekreacji (mała architektura) i edukacji (ekspozycja ekologiczna), które podniosą atrakcyjność całego szlaku i zachęcą turystów do korzystania z niego – łącznie 10 punktów (Gronity, Naglady, Łajsy, Gietrzwałd, Woryty, Biesal, Tomaryny, Śródka). Przystanki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz będą wykorzystywały odnawialne źródła energii (oświetlenie, ławki solarne z instrukcją napisaną w języku Braille). W 8 innych lokalizacjach zostaną ustawione tablice informacyjne przedstawiające mapę gminy z naniesionymi przebiegami poszczególnych szlaków oraz informacjami o cennych przyrodniczo obiektach występujących w pobliżu (edukacja ekologiczna). Przystanki będą wyposażone także w tablice informacyjne, gry ekologiczne, strefę wypoczynku oraz małą infrastrukturę rekreacyjną (w zależności od możliwości danej lokalizacji i potrzeb).

 

 

 

 

Gmina Gietrzwałd, Gmina Jonkowo i miasto Olsztyn realizują przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury drogowej. 21 października 2016 r. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, w imieniu partnerstwa, podpisał z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę na dofinansowanie wspólnego projektu. Dzięki temu jeszcze w 2018 roku mieszkańcy gminy Gietrzwałd dojadą od „szesnastki” do ul. Perkoza w Łupstychu drogą o nowej nawierzchni lub wybudowanym wzdłuż ciągiem pieszo-rowerowym.

przedszkolaki

 

Gmina Gietrzwałd rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI OSIĄGNĄ WSZYSTKO O CZYM MARZĄ!” Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w ramach działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych tj. porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje społeczne, inicjatywność, przedsiębiorczość, kreatywności u 184 dzieci w wieku przedszkolnym (2,5-6 lat) z 3 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Sząbruku, Gietrzwałdzie, Biesalu z gminy Gietrzwałd w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2020 r. poprzez realizacje minimum dwóch rodzajów zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla dzieci przez 19 miesięcy, podniesienie kompetencji 11 nauczycielek, 3 opiekunek (kadra wspierająca) i warsztaty dla 130 rodziców.

logotypy pasek efs

Z początkiem lutego 2017 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesalu i Stowarzyszenie ESWIP rozpoczęli realizację projektu „Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w Biesalu”, skierowanego do uczniów Szkoły Podstawowej w Biesalu. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Gminę Gietrzwałd i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany do końca 2018 roku. W ramach projektu wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt (laptopy, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne i inne), oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne zostaną pracownie: matematyczna, przyrodnicza i informatyczna. Poczynając od drugiego semestru roku szkolnego 2016/2017 odbywa się wiele ciekawych i rozwijającyh dodatkowych zajęć dla uczniów.

logotypy pasek efs

Projekt pt. „W drodze do aktywności” jest realizowany w okresie od 1.08.2017 do 31.10.2019 r. przez Federację FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie, Gietrzwałdzie, Jonkowie, Olsztynie, Purdzie i Stawigudzie.

naglowek bezpieczny MOF

W roku 2014 rozpoczęto pracę nad koncepcją Systemu Bezpieczeństwa Regionu Olsztyńskiego. W wyniku powyższego, podjęto decyzję o realizacji w latach 2016 – 2019 w ramach Miejskiego Obszaru. W wyniku jej pozytywnej identyfikacji projekt ujęto w Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, w trybie pozakonkursowym, w ramach osi priorytetowej 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działania 5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałania 5.4.2. Bezpieczny MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje gminy Olsztyn, Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo a także Powiat Olsztyński.

 

 

Przedmiotem projektu ,,Wyposażenie i wzmocnienie służ ratowniczych w Gminie Gietrzwałd" jest zakup 1 szt. Samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem oraz 6 kompletów sprzętu wykorzystywanego przy akcjach ratowniczych. Zakupiony przez Gminę pojazd zostanie przekazany do użytkowania dla OSP w Gietrzwałdzie, a zakupiony sprzęt odpowiednio dla OSP w: Gietrzwałdzie, Sząbruku, Nagladach, Biesalu, Unieszewie i Worytach. Terenem oddziaływania projektu jest teren województwa warmińsko- mazurskiego, w których powyższe jednostki uczestniczą w zdarzeniach mających negatywny wpływ na środowisko regionu.

 

 

EFRR poziom polskie kolor

 

Przedmiotem projektu pn. "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Biesalu" jest zmiana sposobu ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu, wraz z modernizacją kotłowni polegająca na wymianie niskosprawnej kotłowni na drewno na nową wysokosprawną kotłownię na biomasę (pellet) wraz z automatyką o mocy 100kW spełniającą wymogi emisyjności zanieczyszczeń.

EFRR poziom polskie kolor

W wyniku realizacji przedsięwzięcia pt.,,Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp- węzeł Obwodnicy Olsztyna" wybudowana zostanie w pełni funkcjonalna droga gminna łącząca gminę Gietrzwałd z Siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 16 (węzeł obwodnicy Olsztyn Zachód). Przewiduje się realizację następującego zakresu:

1. Budowa drogi gminnej o długości 3,410,80 m oraz przebudowa (poszerzenie) drogi od DK16 do Kudyp o długości 385 m.

2. Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej i elektroenergetycznych

3. Budowa kanalizacji deszczowej

4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej

5. Wykonanie oświetlenia ulicznego