PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

Gmina Gietrzwałd będzie realizowała projekt: Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Gietrzwałd.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

                                                                                                                                    

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno- zawodowej 30 osób zamieszkujących obszar gminy Gietrzwałd z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Gietrzwałd- JST usług indywidualnego transportu door-to-door w okresie od stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r.

 

Zaplanowane działania:

Zakup specjalistycznego pojazdu transportowego oraz zatrudnienie i przeszkolenie kierowcy oraz asystenta kierowcy, w celu organizacji bezpłatnego transportu indywidualnego.

 

Wartość ogółem: 440 935,00 zł dofinansowanie na poziomie 100%

 

 

 

Gmina Gietrzwałd będzie realizowała projekt: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie –etap2”


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 


Oś priorytetowa 5: Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów


Działanie: Gospodarka odpadowa


Głównym celem projektu jest zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie Gminy Gietrzwałd poprzez rozbudowę PSZOK oraz uruchomienie punktu napraw i przygotowania do ponownego użycia odpadów na terenie Gminy Gietrzwałd.


Przedmiotem projektu jest: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie (Działka 52 i 32/2 w obrębie ewidencyjnym 3 w jednostce ewidencyjnej Gietrzwałd).


W ramach inwestycji zaplanowano:
-hala stalowa z zapleczem sanitarnym wraz z instalacją fotowoltaiczną na dachu wspierającą zasilanie hali i oświetlenia terenu

-zakup ładowarki

-zakup rębaka

-zadaszenie o konstrukcji stalowej

-instalacja kamer monitorujących

-oświetlenie terenu w tym lampy LED

-utwardzenie placu z uwzględnieniem transportu ciężkiego

-ogrodzenie panelowe i brama przesuwna terenu z wykonaniem zjazdu na teren pszok z przystosowaniem do transportu ciężkiego

 

 

Wartość ogółem: 1 274 831,50 zł
Dofinansowanie: 880 981,11 zł
Okres realizacji: 2021 rok

 

oze

Zadanie pn. „Przedszkole marzeń – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd”

Umowa Nr RPWM.02.01.00-28-0035/18-00 podpisana w dniu 12 października 2018r. w ramach Osi priorytetowej – Kadry dla gospodarki, Działania – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Zadanie polega na:

- utworzeniu nowego oddziału przedszkolnego dla 13 dzieci w wieku przedszkolnym w ZSP w Gietrzwałdzie,

- realizacji zajęć dodatkowych niwelujących stwierdzone deficyty u dzieci,

- podniesieniu kompetencji nauczycieli i opiekunów,

- podniesieniu funkcji wychowawczych rodziców,

- realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe u dzieci.

W ramach zadania konieczne jest kompleksowe wyposażenie sali w m.in.: meble, wykładzinę, odkurzacz, naczynia, sprzęt multimedialny, podstawowe zabawki a także apteczkę.

Tematyka zajęć będzie zgodna z obowiązującą podstawą programową edukacji przedszkolnej. Dzieci będą uczyły się m.in. samodzielności w czynnościach higienicznych samoobsługowych, spożywaniu posiłków, współpracy w grupie, poznawania świata, poznawania norm i zasad społecznych, eksploatacji elementów techniki, rozwój umiejętności manualnych, umiejętności wystąpień publicznych.

W trakcie zajęć będą wykorzystywane zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne. Planowane są zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczno-kreatywne, eksperymentalno-przyrodnicze, kulinarne, robotyka i język angielski.

Zajęcia będą realizowane do 31.12.2020r.

Finansowanie:

1. Dofinansowanie- 205 630,35zł

2. Wkład własny- 37 464,65zł

3. Wartość zadania- 243 095,00zł

 

Gmina Gietrzwałd otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości

66 715 zł (100% kosztów kwalifikowanych) na realizację zadania pn.

„Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gietrzwałdzie”.

W ramach zadania zakupiony został sprzęt ratowniczy – zestaw, w skład którego wchodzi quad z przyczepką, zestaw PSPR1, sygnalizacja świetlna i akustyczna. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w akcjach ratowniczych. Dzięki niemy strażacy będą mogli szybciej dotrzeć z pomocą do osób i zdarzeń w trudniej dostępnym terenie w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz poszukiwawczych. Podczas działania w rejonie awarii liczy się czas reakcji, a zakupiony sprzęt można wykorzystywać w każdych warunkach pogodowych i terenowych.

Gmina Gietrzwałd korzysta z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzięki pozyskanym środkom w 2020 roku zamontowane zostaną 3 instalacje fotowoltaiczne w następujących lokalizacjach:

 

 

1. Budynku OSP w Nagladach.

2. Świetlica wiejska w Rapatach.

3. Dom Warmiński w Gietrzwałdzie.

 

Całkowita wartość projektu: 69 864.00

Dofinansowanie 100%

Gmina Gietrzwałd w 2020 roku realizuje 6 inwestycji w zakresie przebudowy i remontu dróg gminnych. Projekty współfinansowane są z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Wykaz inwestycji:

1.    Remont ul. Olsztyńskiej nr 158107N w Gietrzwałdzie

2.    Remont ul. Ostródzkiej nr 158107N w Gietrzwałdzie

3.    Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 911 m od miejscowości do drogi powiatowej nr 1425N

4.    Remont ul. Żurawiej w Nagladach - II etap

5.    Remont ul. Kwiatowej w Gietrzwałdzie

6.    Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Gronitach

7.    Przebudowa drogi gminnej Woryty – Rentyny

8.    Remont ul. Lipowej w Sząbruku

9.    Remont ul. Cichej w miejscowości Unieszewo

 

 

CALKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTÓW: 13 572 893,19 zł, w tym ponad 6 786 000 zł dofinansowania (50%)

Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd – etap 2.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: marzec-grudzień 2020 rok
WARTOŚĆ PROJEKTU: 862 131.60 zł
DOFINANSOWANIE: 595 782.00 zł

W ramach projektu zbudujemy 5 instalacji fotowoltaicznych w miejscowościach Biesal, Gietrzwałd i Sząbruk. Zadaniem projektowanej instalacji pv jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej, a następnie zagospodarowanie jej w wewnętrznej instalacji elektrycznej przez odbiorcę.

 

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

Cel projektu:
- roz¬wi¬ja¬nie poten¬cjału osób oraz insty¬tu¬cji poprzez reali¬za¬cję dzia¬łań pole¬ga¬ją¬cych na ponadna¬ro¬do¬wej mobil¬no¬ści,
- szkolenia metodyczne oraz językowe (angielski, hiszpański),
- podniesienia poziomu nauczania językowego,
- podniesienie kompetencji z zakresu języka hiszpańskiego oaz poszerzenie wiedzy o historii, kulturze, zwyczajach i kuchni hiszpańskiej,
- podniesienia kompetencji językowych kadry, którą będą mogli przekazać uczniom w ramach zajęć dodatkowych,
- wdrożenie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla uczniów z problemami oraz specjalnymi potrzebami.

Okres realizacji projektu: 15.09.2019-14.12.2020
Dofinansowanie: do 173 823,91 PLN

 

Jest to program na rzecz kształcenia i szkolenia pracowników oświatowych na lata 2014 – 2020, który ma wspomóc realizację priorytetów Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i wyłączenia społecznego. W ramach akcji wspierana jest mobilność kadry szkolnej, która realizowana jest m.in. przez możliwość podjęcia nauki i/lub zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju przez nauczycieli.
Wszystkie korzyści indywidualne, które nabywają uczestnicy projektu, przekładają się następnie na uczniów i całe środowisko szkolne, co w efekcie prowadzi do podniesienia jakości nauczania w szkole.
Dzięki realizacji projektu placówka zdobędzie szanse na nawiązanie bezpośrednich kontaktów ze szkołami we Włoszech, Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, na Malcie oraz Cyprze.

 

Projekt partnerski.
Lider projektu: Instytut Badawczo-Szkoleniowy" Sp. z o. o.
Partnerzy:
GMINA KIWITY
GMINA GIETRZWAŁD
GMINA STAWIGUDA
GMINA ORZYSZ
Miejsce realizacji projektu w Gminie Gietrzwałd: Szkoła Podstawowa w Gietrzwałdzie, Szkoła Podstawowa w Sząbruku.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Zadanie polega na:
- przygotowaniu szkół do wdrożenia produktów edukacyjnych z zakresu WEN,
- zajęciach z uczniami z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych,
- przygotowaniu szkół do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- indywidualizacji pracy z uczniem,
- tworzeniu warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
- wyposażeniu szkół na potrzeby pracy metodą eksperymentu.

 

Cel projektu:

Podniesienie poziomu edukacji w 8 Szkołach Podstawowych z terenu 4 gmin województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy wśród 670 uczniów i 91 nauczycieli w okresie od sierpnia 2018 r. do lutego 2021 r.
Okres realizacji projektu: od: 01.08.2018 do 28.02.2021
Finansowanie:
1. Dofinansowanie - 4 900 521,95 zł
2. Wkład własny - 262 717,00 zł
3. Wartość zadania - 5 163 238,95 zł

Gmina otrzymała rekomendację na dofinansowanie projektu Utworzenie Klubu Seniora + w Sząbruku z programu krajowego Senior+.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty remontowo-budowlane:

-adaptacja pomieszczenia na klub,

-adaptacja na pomieszczenie rehabilitacyjno-ruchowe,

-remont kuchni,

-adaptacja pomieszczenia na salę spotkań,

-remont i dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Klub będzie dostępny dla seniorów od stycznia 2021 roku!
Wartość projektu: 186 865,43 zł
Wartość dotacji: 149 461,00 zł

Gmina Gietrzwałd od 17.09.2019 r. realizuje 10 inwestycji w zakresie przebudowy i remontu dróg gminnych. Projekty współfinansowane są z Funduszu Dróg Samorządowych.
Łącznie powstanie prawie 7 km dróg.


Wykaz inwestycji:
1. Remont ulicy Zielona Dolina i ulicy Olsztyńskiej w Gronitach
2. Remont nawierzchni w ulicy Hermana w miejscowości Sząbruk
3. Remont nawierzchni w części drogi dojazdowej oraz placu postojowego wraz z chodnikami do przedszkola w na dz. Nr 75/4 i 75/5 obręb Sząbruk
4. Remont ulicy Wiejskiej i Unieszewskiej w Nagladach
5. Przebudowa drogi gminnej nr 158007N na odc. od DK16 (Podlejki) do miejscowości Biesal
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 158008N Tomaryny - DK 16
7. Przebudowa ulicy Sportowej w m. Sząbruk
8. Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 601,00m od skrzyżowania przy ośrodku wypoczynkowym w kierunku drogi powiatowej nr 1425N
9. Remont drogi gminnej w Biesalu na odc. od drogi pow. nr 1425N do skrz. z drogą gminną nr 158007N
10. Remont ulicy Żurawiej w Nagladach


Całkowita wartość w/w. projektów: 8 093850,30 zł
Kwota dofinansowania: 3 970 570,82 zł
Wkład własny: 4 123 279,48 zł

pszok pasek

 

Beneficjent: Gmina Gietrzwałd
Tytuł projektu: „Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd – etap 2”
Projekt będzie wdrażany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020


Data podpisania umowy: 8.10.2019 r. Przez Wójta Jana Kasprowicza i Skarbnika Andrzeja Wasilewskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Cel projektu: wdrożenie e-usług oraz digitalizacja danych w Gminie Gietrzwałd.


Zakres rzeczowy projektu:
1. Portal publiczny wraz z elektronicznym biurem obsługi interesanta (eBOK).
2. Opracowanie i wdrożenie e-usług.
3. Aplikacja mobilna dla mieszkańców gminy.
4. Digitalizacja materiałów dot. Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań oraz uchwał rady gminy i zarządzeń wójta gminy wraz z implementacją materiałów do Systemu Informacji Przestrzennej.


Okres realizacji: styczeń 2020 – grudzień 2021
Wartość projektu: 409 830,00 zł
Wartość dofinansowania: 348 355,50 zł

pszok pasek

Gmina Gietrzwałd realizuje kolejny projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozwój e-usług w gminie Gietrzwałd”.


Oś priorytetowa 3: Cyfrowy region


Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
Przedmiotem projektu będzie udostępnienie usług elektronicznych interesariuszom w zakresie automatyzacji rozliczania i obsługi należności a także zróżnicowanych kanałów elektronicznej interakcji pomiędzy Wnioskodawcą a interesariuszami, w szczególności związanymi z dostarczaniem mediów. By to było możliwe koniecznej jest na początek zautomatyzowanie procesu odczytu liczników w regularnych i zsynchronizowanych odstępach czasu.


Projekt realizuje dwa cele:
1. Rozwój usług publicznych w Gminie Gietrzwałd po roku 2020
2. Wdrożenie e-usług w Gminie Gietrzwałd po roku 2020


Okres realizacji: od 22.06.2018 do 30.09.2021


Wartość projektu ogółem: 2 709 217.82 zł
Dofinansowanie: 1 825 075,26 zł
www.mapadotacji.gov.pl

pszok pasek

Gmina Gietrzwałd realizuje projekt: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Oś priorytetowa 5: Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów


Działanie: Gospodarka odpadowa


Głównym celem projektu jest zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie Gminy Gietrzwałd poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Gietrzwałd.


Przedmiotem projektu jest: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie (Działka 52 i 32/2 w obrębie ewidencyjnym 3 w jednostce ewidencyjnej Gietrzwałd).


W ramach inwestycji zaplanowano:
- budowę wiat gospodarczych wraz z wyposażeniem (kontenery hakowe, pojemniki o pojemności 1100 litrów do selektywnego gromadzenia odpadów, waga samochodowa zagłębiona)
- budowa dojazdu do punktu,
- budowę portierni,
- utwardzenie drogi dojazdowej,
- budowę placu manewrowego,
- budowę płyty kompostownika.

Wartość ogółem: 1185168,13 zł
Dofinansowanie: 819018,62 zł
Wkład własny: 366749,50 zł
Okres realizacji: 2020-2021 rok

 

 

logo suw ok

Gmina Gietrzwałd przystąpiła do realizacji projektu pt. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn – etap I” w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, które jest Liderem Wiodącym Projektu oraz Gminą Dywity. Dzięki temu w latach 2019-2020 zostanie zmodernizowana i przebudowana stacja uzdatniania wody w Sząbruku, co przełoży się na podniesienie jakości dostarczanej wody mieszkańcom.

droga

Zadanie pn. „Przebudowa fragmentu drogi nr 158103N na odcinku od mostu na rzece Giłwie do Pęglit”

Umowa nr 37/59/PRGiPID/18 z dnia 8 czerwca 2018r. realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Długość drogi objętej zadaniem wynosi 614 m. Prace podzielone są na dwa odcinki: pierwszy od 00 km do 493 km, drugi natomiast od 493 km do 614 km. W zakres prac wchodzi: przebudowa jezdni, zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowa zjazdów oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. Istniejąca droga jest o nawierzchni żwirowej oraz częściowo brukowej. Szerokość obecnie wynosi 3,3-5,5 m. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. W  projektuje przewidziano nawierzchnię jezdni bitumicznej. System odwodnienia powierzchniowego zachowano z odprowadzeniem wód do rowów przydrożnych. W ramach inwestycji zamontowana zostanie lampa solarna w obrębie przystanku, wyznaczony zostanie przystanek komunikacyjny z peronem oraz przewidziane są znaki pionowe (A-1, A-2, A-12a, A-30, B-31, D-5, D-15, D-42, D-43, E-18A, T-9) oraz poziome (P-7a, P-7b, P-17), co stanowi elementy związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Finansowanie:

  1. Dofinansowanie- 401 450,00zł
  2. Wkład własny-548 231,88zł
  3. Wartość całkowita- 949 681,88zł

Projekt pod nazwą "Eko turysta w gminie Gietrzwałd" polega na odnowieniu szlaków turystycznych (rowerowych) przebiegających przez teren gminy oraz wytyczenie nowego szlaku pieszo-rowerowego od granic gminy z Olsztynem do Gietrzwałdu (kanalizacja ruchu przez lasy kudypskie) – razem 116 km szlaków. W ciągu nowego szlaku przewiduje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 2,19 km łącznie z przejściem pod wiaduktem kolejowym w Gronitach. Projekt zakłada także utworzenie w ciągu szlaków turystycznych nowoczesnych zielonych przystanków rowerowych ze strefą rekreacji (mała architektura) i edukacji (ekspozycja ekologiczna), które podniosą atrakcyjność całego szlaku i zachęcą turystów do korzystania z niego – łącznie 10 punktów (Gronity, Naglady, Łajsy, Gietrzwałd, Woryty, Biesal, Tomaryny, Śródka). Przystanki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz będą wykorzystywały odnawialne źródła energii (oświetlenie, ławki solarne z instrukcją napisaną w języku Braille). W 8 innych lokalizacjach zostaną ustawione tablice informacyjne przedstawiające mapę gminy z naniesionymi przebiegami poszczególnych szlaków oraz informacjami o cennych przyrodniczo obiektach występujących w pobliżu (edukacja ekologiczna). Przystanki będą wyposażone także w tablice informacyjne, gry ekologiczne, strefę wypoczynku oraz małą infrastrukturę rekreacyjną (w zależności od możliwości danej lokalizacji i potrzeb).

 

 

 

 

Gmina Gietrzwałd, Gmina Jonkowo i miasto Olsztyn realizują przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury drogowej. 21 października 2016 r. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, w imieniu partnerstwa, podpisał z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę na dofinansowanie wspólnego projektu. Dzięki temu jeszcze w 2018 roku mieszkańcy gminy Gietrzwałd dojadą od „szesnastki” do ul. Perkoza w Łupstychu drogą o nowej nawierzchni lub wybudowanym wzdłuż ciągiem pieszo-rowerowym.

przedszkolaki

 

Gmina Gietrzwałd rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI OSIĄGNĄ WSZYSTKO O CZYM MARZĄ!” Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w ramach działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych tj. porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje społeczne, inicjatywność, przedsiębiorczość, kreatywności u 184 dzieci w wieku przedszkolnym (2,5-6 lat) z 3 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Sząbruku, Gietrzwałdzie, Biesalu z gminy Gietrzwałd w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2020 r. poprzez realizacje minimum dwóch rodzajów zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla dzieci przez 19 miesięcy, podniesienie kompetencji 11 nauczycielek, 3 opiekunek (kadra wspierająca) i warsztaty dla 130 rodziców.

logotypy pasek efs

Projekt pt. „W drodze do aktywności” jest realizowany w okresie od 1.08.2017 do 31.10.2019 r. przez Federację FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie, Gietrzwałdzie, Jonkowie, Olsztynie, Purdzie i Stawigudzie.

naglowek bezpieczny MOF

W roku 2014 rozpoczęto pracę nad koncepcją Systemu Bezpieczeństwa Regionu Olsztyńskiego. W wyniku powyższego, podjęto decyzję o realizacji w latach 2016 – 2019 w ramach Miejskiego Obszaru. W wyniku jej pozytywnej identyfikacji projekt ujęto w Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, w trybie pozakonkursowym, w ramach osi priorytetowej 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działania 5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałania 5.4.2. Bezpieczny MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje gminy Olsztyn, Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo a także Powiat Olsztyński.