PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

naglowek bezpieczny MOF

Realizacja Projektu „Bezpieczny MOF”, zapewni wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa w wyniku zwiększenia efektywności działania służb oraz stworzenie możliwości wczesnego informowania i ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami, co wymaga inwestycji w infrastrukturę oraz rozwój systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie i zapewnienie utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Olsztyna oraz 6 gmin ościennych: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację działań służących wyposażeniu i integracji służb zaangażowanych w usuwanie skutków klęsk żywiołowych i środowiskowych oraz stworzenie możliwości wczesnego ostrzegania i informowania mieszkańców o zaistniałym lub przewidywanym zagrożeniu.

 

Projekt przyczyni się do podwyższenia jakości życia mieszkańców oraz jakości ich bezpieczeństwa. Dzięki wyposażeniu służb w nowe narzędzia teleinformatyczne skróci się czas dostępu do informacji o zagrożeniach powstałych bądź zbliżających się. Zakupiony sprzęt pozwoli szybko i sprawnie wykonywać działania w celu pomocy mieszkańcom w obliczu nagłych zdarzeń. Pozwoli skrócić czas reakcji na występujące zagrożenia naturalne lub awarie. Wyposażenie i wzmocnieniesłużb, organów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców oraz udoskonalenie procedur służyć będzie szybkiej wymianie informacji pomiędzy elementami systemu, co usprawni system zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

 

W ramach projektu powstanie Regionalne Centrum Bezpieczeństwa (RCB), którego celem jest stworzenie możliwości efektywnego zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe, właściwa i efektywna realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, sprawne funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa na obszarze MOF, właściwa koordynacja działań.

Ponadto, ma powstać spójny cyfrowy system łączności w celu zwiększenia efektywności działań służb i instytucji, które będą mogły na bieżąco się komunikować.

 

Wszystkie podstawowe informacje na temat zagrożeń mają być przekazywane w sposób szybki i efektywny. W dzisiejszych czasach sprawne i szybkie powiadomienie mieszkańców o zagrożeniu jest dużo łatwiejsze niż kilkanaście lat wstecz. Nowoczesne technologie gwarantują szybki przesył i dostęp do informacji dzięki specjalnym systemom powiadamiania. Uruchomienie portalu informatycznego oraz aplikacji mobilnej gwarantuje mieszkańcom stały dostęp do bieżących informacji obejmujących zagadnienia związane z bezpieczeństwem, zagrożeniami i sposobami zapobiegania ich skutkom. Głównym zadaniem aplikacji na urządzenia mobilne będzie przekazywanie komunikatów oraz prognoz związanych głównie ze zjawiskami pogodowymi i klęskami żywiołowymi. Jednocześnie z poziomu aplikacji będzie możliwość przekazywania informacji oraz zgłoszeń do RCB. Oprócz komunikatów z poziomu aplikacji dostępne będą wszystkie informacje umieszczone na portalu. Projekt obejmuje również stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych. Celem zadania jest stworzenie systemu powiadamiania żeglarzy, mieszkańców i turystów o możliwości wystąpienia zagrożenia pogodowego. W ramach projektu zostaną wybudowane nowe maszty (na jeziorach Ukiel, Skanda, Kortowskie) w rejonach gdzie mieszkańcy i turyści korzystają z wypoczynku na wodzie. Na masztach zostaną również zamontowane stacje pogodowe przekazujące w czasie rzeczywistym informacje do RCB. Oprócz budowy nowych masztów, zostanie zmodernizowany aktualnie funkcjonujący punkt systemu sygnalizacyjnego na jeziorze Ukiel w Olsztynie.

 

Kolejnym etapem projektu jest wyposażenie RCB w Mobilne Centrum Kierowania (MCK), umożliwiające prowadzenie efektywniejszych działań na miejscu zdarzenia. W ramach zadania planuje się zakup 2 pojazdów: rozpoznania, dowodzenia i łączności wyposażonego między innymi w drona oraz przyczepę. Pojazdy wykorzystywane będą do prowadzenia działań rozpoznawczych podczas trudnych i długotrwałych akcji (usuwanie skutków silnych wiatrów, akcji przeciwpowodziowych). Zadaniem pojazdu rozpoznania będzie stworzenie możliwości dokładnego rekonesansu obszaru oddziaływania zdarzenia, jego ewentualnego wpływu na środowisko oraz z poziomu pojazdu dowodzenia i łączności podejmowanie decyzji odnośnie skierowania właściwych służb w określone miejsce celem zminimalizowania negatywnych skutków zdarzenia.

 

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że trudne jest sprawne zorganizowanie sztabu dowodzenia na miejscu akcji. W rezultacie Mobilne Centrum Kierowania stanowić będzie nowoczesny mobilny system gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych, stanowiący integralny element złożonego systemu o unikalnej funkcjonalności.

 

W ramach projektu ma również powstać Regionalny Magazyn Kryzysowy (RMK), który zapewni najpotrzebniejsze środki na wypadek klęsk żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych, co przeniesie się na zmniejszenie rozmiarów szkód oraz minimalizację ich skutków. Magazyn zostanie wyposażony w sprzęt taki jak: pilarki, sorbenty, agregaty prądotwórcze, pompy, koce, kamizelki odblaskowe, kalosze, peleryny, rękawice ochronne, kaski, łomy, kilofy, łopaty, szpadle, namioty ratownicze, zapory przeciwpowodziowe, itp.

 

Całkowite nakłady inwestycyjne z uwzględnieniem podatku VAT, który jest kosztem kwalifikowalnym dla przedmiotowego projektu, wynoszą 34.949.711,16 PLN.

 

Montaż finansowy dla przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

 • wydatki kwalifikowalne: 34.940.031,16 pln, z czego:
  • dofinansowanie ze środków UE: 29.699.026,49 pln
  • wkład własny: 5.241.004,67 pln
 • wydatki niekwalifikowalne: 9.680,00 pln, z czego:
  • wkład własny: 9.680,00 pln

 

Całkowity wkład własny w ramach projektu na lata 2017-2019: 5.249.232,68 pln.

 

Konkludując, realizacja celu Projektu stworzy możliwość dalszego wdrażania nowych rozwiązań, a także umożliwi osiągnięcie następujących długofalowych korzyści:

 1. zwiększenie zdolności szybkiego reagowania na nadchodzące zjawiska pogodowe i klęski żywiołowe,
 2. poprawę funkcjonowania służb oraz jednostek uczestniczących w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych,
 3. wdrożenie jednolitych mechanizmów wymiany informacji, opartych na technologiach teleinformatycznych,
 4. podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
 5. udoskonalenie procedur współpracy oraz przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami współuczestniczącymi w zapewnieniu bezpieczeństwa,
 6. możliwość skupienia wysiłku całego potencjału będącego w dyspozycji MOF na zagrożeniu występującym na terenie poszczególnych gmin,
 7. lepsza ocena stanu zagrożenia i ewentualnych skutków oddziaływania środowiska na obszarze MOF dzięki rozwiniętym systemom informatycznym i możliwość powiadamiania mieszkańców o skali zagrożenia, sposobach ochrony i podjętych działaniach naprawczych służących zsynchronizowanemu przejmowaniu kontroli nad nieprzewidzianym zdarzeniem,
 8. możliwość wykorzystania informacji od mieszkańców MOF o rozwoju sytuacji na zagrożonych kierunkach i reagowanie posiadanym potencjałem technicznym i ludzkim.

 

red. Urząd Miasta w Olsztynie

 

spotka KOL logasy