PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

Gmina Gietrzwałd będzie realizowała projekt: Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Gietrzwałd.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

                                                                                                                                    

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno- zawodowej 30 osób zamieszkujących obszar gminy Gietrzwałd z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Gietrzwałd- JST usług indywidualnego transportu door-to-door w okresie od stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r.

 

Zaplanowane działania:

Zakup specjalistycznego pojazdu transportowego oraz zatrudnienie i przeszkolenie kierowcy oraz asystenta kierowcy, w celu organizacji bezpłatnego transportu indywidualnego.

 

Wartość ogółem: 440 935,00 zł dofinansowanie na poziomie 100%