PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

oze

Zadanie pn. „Przedszkole marzeń – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd”

Umowa Nr RPWM.02.01.00-28-0035/18-00 podpisana w dniu 12 października 2018r. w ramach Osi priorytetowej – Kadry dla gospodarki, Działania – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Zadanie polega na:

- utworzeniu nowego oddziału przedszkolnego dla 13 dzieci w wieku przedszkolnym w ZSP w Gietrzwałdzie,

- realizacji zajęć dodatkowych niwelujących stwierdzone deficyty u dzieci,

- podniesieniu kompetencji nauczycieli i opiekunów,

- podniesieniu funkcji wychowawczych rodziców,

- realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe u dzieci.

W ramach zadania konieczne jest kompleksowe wyposażenie sali w m.in.: meble, wykładzinę, odkurzacz, naczynia, sprzęt multimedialny, podstawowe zabawki a także apteczkę.

Tematyka zajęć będzie zgodna z obowiązującą podstawą programową edukacji przedszkolnej. Dzieci będą uczyły się m.in. samodzielności w czynnościach higienicznych samoobsługowych, spożywaniu posiłków, współpracy w grupie, poznawania świata, poznawania norm i zasad społecznych, eksploatacji elementów techniki, rozwój umiejętności manualnych, umiejętności wystąpień publicznych.

W trakcie zajęć będą wykorzystywane zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne. Planowane są zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczno-kreatywne, eksperymentalno-przyrodnicze, kulinarne, robotyka i język angielski.

Zajęcia będą realizowane do 31.12.2020r.

Finansowanie:

1. Dofinansowanie- 205 630,35zł

2. Wkład własny- 37 464,65zł

3. Wartość zadania- 243 095,00zł