PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

logo suw ok

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja doz mian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
Gmina Gietrzwałd przystąpiła do realizacji projektu w celu zapewnienia dostępu do dobrej jakości wody pitnej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Sząbruku.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w lutym 2017 roku na podstawie porozumienia zawartego z partnerami. Umowę o dofinansowanie 23 kwietnia 2018 r. podpisali w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie Kazimierz Kujda, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wiesław Pancer, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie. Dzięki inwestycji ok. 2500 osobom poprawi się jakość wody, a 60 kolejnych osób przyłączy się do sieci kanalizacyjnej.
Projekt będzie realizowany w aglomeracji olsztyńskiej a jego całkowita wartość przekracza 80 milionów złotych. Dofinansowanie to 51%.
Zaplanowano m.in. realizację następujących przedsięwzięć:
* budowa kolektora sanitarnego i sieci kanalizacji sanitarnej w Olsztynie (3,78 km),
* przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – renowację kolektora w Olsztynie (0,23 km),
* budowa sieci wodociągowej w Olsztynie oraz w gminie Dywity (10,54 km),
* przebudowa sieci wodociągowej w gminie Dywity (1,97 km),
* wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno- kanalizacyjnymi,
* rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sząbruku (gm. Gietrzwałd),
* budowa punktu zrzutu nieczystości na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie.
Prace potrwają do końca 2020 r., a pełny efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do stycznia 2022 r.
Zakres rzeczowy projektu przewidziany do realizację w gminie Gietrzwałd obejmuje modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Sząbruku. Wartość tej części zadania to przeszło 2,2 mln zł a dofinansowanie dla gminy to 1,16 mln zł. Przebudowę SWU w Sząbruku zaplanowano na 2019 i 2020 rok.