PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

Cel projektu:
- roz¬wi¬ja¬nie poten¬cjału osób oraz insty¬tu¬cji poprzez reali¬za¬cję dzia¬łań pole¬ga¬ją¬cych na ponadna¬ro¬do¬wej mobil¬no¬ści,
- szkolenia metodyczne oraz językowe (angielski, hiszpański),
- podniesienia poziomu nauczania językowego,
- podniesienie kompetencji z zakresu języka hiszpańskiego oaz poszerzenie wiedzy o historii, kulturze, zwyczajach i kuchni hiszpańskiej,
- podniesienia kompetencji językowych kadry, którą będą mogli przekazać uczniom w ramach zajęć dodatkowych,
- wdrożenie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla uczniów z problemami oraz specjalnymi potrzebami.

Okres realizacji projektu: 15.09.2019-14.12.2020
Dofinansowanie: do 173 823,91 PLN

 

Jest to program na rzecz kształcenia i szkolenia pracowników oświatowych na lata 2014 – 2020, który ma wspomóc realizację priorytetów Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i wyłączenia społecznego. W ramach akcji wspierana jest mobilność kadry szkolnej, która realizowana jest m.in. przez możliwość podjęcia nauki i/lub zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju przez nauczycieli.
Wszystkie korzyści indywidualne, które nabywają uczestnicy projektu, przekładają się następnie na uczniów i całe środowisko szkolne, co w efekcie prowadzi do podniesienia jakości nauczania w szkole.
Dzięki realizacji projektu placówka zdobędzie szanse na nawiązanie bezpośrednich kontaktów ze szkołami we Włoszech, Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, na Malcie oraz Cyprze.