PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

info

edukacja Termin realizacji: lata 2011-2013

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Wartość zadania: 245 268,00 PLN

Wartość dofinansowania: 245 268,00 PLN (100% w tym 15% z budżetu państwa a 85% EFS)

 

opis zadania

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 108 uczniów uczęszczających do szkół z terenu gminy poprzez wdrożenie w tych szkołach programów rozwojowych w formie zajęć dodatkowych z przyrody, matematyki, informatyki, nauk ścisłych, języka angielskiego i doradztwa zawodowego.

Program kierowany był do uczniów 3 klasy gimnazjum i 6 klasy szkoły podstawowej ze względu na przystąpienie do egzaminów końcowych lub testów kompetencji oraz uczniów 1-2 klasy gimnazjum oraz 4-5 klasy szkoły podstawowej w pierwszej kolejności najsłabsi i/lub zagrożeni wykluczeniem społecznym i/lub z rodzin o słabszym statusie majątkowym.

W ramach projektu w szkołach prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla 72 uczniów w jednym roku szkolnym. Były to:

- Nauki ścisłe nie takie trudne (2 grupy po 8 osób w Gimnazjum w rk 2011/2012 i tyle samo w rk 2012/2013)

- Przyroda na dotknięcie ręki (1 grupa 8 osób w SP Gietrzwałd w rk 2011/2012 i tyle samo w rk 2012/2013)

- Zaprzyjaźnij się z matematyką i informatyką (1 grupa 8 osób w SP Sząbruk w rk 2011/2012 i tyle samo w rk 2012/2013)

- Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych (4 grupy po 8 osób we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie w rk 2011/2012 i tyle samo w rk 2012/2013).

Dla uczniów z najlepszą frekwencją były również zorganizowane wycieczki edukacyjne.

Rekrutację uczniów przeprowadzono jesieni 2011 i 2012 roku we współpracy z dyrektorami poszczególnych placówek. Wybrano wykonawców zajęć, zakupiono sprzęt multimedialny dla SP w Gietrzwałdzie, pomoce naukowe, materiały piśmiennicze dla uczniów, i zgodnie z harmonogramem prowadzono zajęcia od listopada 2011r. do czerwca 2012r. oraz od października 2012r. do czerwca 2013r.

Łącznie w ciągu 2 lat w projekcie udział wzięło 129 uczniów, czyli o 21 więcej niż zakładano.

 

  wizualizacja

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego