PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

0357h0251

Termin: rok szkolny 2012/2013

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

info

Termin: rok szkolny 2012/2013

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Wartość zadania: 81.420,86PLN

Wartość dofinansowania: 81.420,86PLN (100% w tym 15% z budżetu państwa a 85% EFS)

opis zadania

Celem głównym projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w szkołach podstawowych, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. W roku szkolnym 2012/2013 były organizowane dodatkowe zajęcia z zakresu: czytania i pisania (zajęcia wyrównawcze), matematyki, przyrody, rozwijania zainteresowań i talentów (zajęcia artystyczne) w SP w Gietrzwałdzie, Sząbruku i Biesalu.

W zajęciach wzięło udział 72 uczniów. Z przyznanych środków zakupiono atrakcyjne pomoce edukacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć.

 

wizualizacja

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego