PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

0800h3080 Termin realizacji: lata 2013-2014

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa: 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.1 „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska”, Poddziałanie: 6.1.1 „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”,

- Budżet Gminy Gietrzwałd.

 

Wartość inwestycji: 383 488,99 PLN

Wartość dofinansowania: 306 791,20 PLN

opis zadania

Cel główny projektu to likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów poprzez rekultywację składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Biesal i Uniszewo, Gmina Gietrzwałd oraz m. Górowo Gmina Kolno. W Gminie Gietrzwałd projekt obejmował rekultywację dwóch składowisk: w Biesalu i w Unieszewie zaś Gmina Kolno realizowała swoją część inwestycji rekultywując składowisko w Górowie w Gminie Kolno. Współpraca między gminami odbywała się na podstawie zawartego we wrześniu 2012 roku porozumienia.

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007 – 2013
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

program regjon ue frr