PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

info

biesal osr zdrowia

Termin realizacji: lata 2006 - 2007

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna,
- Budżet państwa,
- Środki własne Gminy Gietrzwałd.

 Wartość inwestycji: 2.051.251,54 PLN

Wartość dofinansowania: 1.158.820,21 PLN (UE) i 154.509,37 PLN (budżet państwa)

opis zadania

 

     Przedmiotem projektu była modernizacja istniejących ośrodków zdrowia wraz z ich rozbudową w miejscowościach Gietrzwałd i Biesal. Budynki zostały poddane termoizolacji, a pomieszczenia wewnątrz przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (gabinety, toalety, szatnie). Łączna powierzchnia zmodernizowanych ośrodków to 332m2. Projekt przewidywał likwidację barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - powstały podjazdy (pochylnie) do budynków, a na parkingach zostały wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół ośrodków został zagospodarowany na tereny zielone, wybudowano parkingu dla pacjentów. Podstawowym założeniem przyjętych rozwiązań projektowanych było uzyskanie jedności architektoniczno-budowlanej z istniejącymi budynkami ośrodków zdrowia oraz nawiązaniu do tradycyjnej zabudowy Biesala i Gietrzwałdu, którego znaczna część należy do obszaru krajobrazu chronionego podlegającego ochronie konserwatorskiej. Celem strategicznym projektu było zapewnienie optymalnego rozwoju społeczno-gospodarczego mieszkańcom wsi.

zporr