PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznaczać ma kierunki na lata 2014-2020, w takich obszarach jak: budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, transport, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami.

CELE PROJEKTU:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych;

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- redukcja zużycia energii finalnej. 

TERMIN REALIZACJI:

2014- 2016 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

23 370, 00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

19 864, 50 zł