PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

Zadanie polegało na demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. Z terenu Gminy Gietrzwałd usunięto 2 120, 59 m2 (36, 05 Mg) wyrobów azbestowych z 18 nieruchomości. 

 

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy

- likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko 

TERMIN REALIZACJI:

2015 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

- środki mieszkańców

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

18 494, 24 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

15 720, 10 zł