PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

droga rentyny Termin realizacji: lata 2010-2012

Źródło finansowania:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 5 - „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, Działanie 5.2 - „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu”, Poddziałanie 5.2.1 - „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny”,

- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość inwestycji: 2 563 493,23 PLN

Wartość dofinansowania: 1 794 359,85 PLN

opis zadania

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn na odcinku 1,86 km oraz budowa wzdłuż przebudowywanej drogi ciągu pieszo-rowerowego. W sąsiedztwie cmentarza w Gietrzwałdzie zamontowano również oświetlenie uliczne zasilane energia słoneczną. Projekt ma szczególne znacznie dla zwiększenia dostępności komunikacyjnej dla terenu inwestycyjnego nad jeziorem Giłwa i istniejącego a rozbudowującego się kompleksu turystycznego.

 

 

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

logo