PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

Ochotnicza Straż Pożarna w Sząbruku w partnerstwie z Gminą Olsztynek realizowała projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-202.

Przedmiotem projektu był zakup przez OSP w Sząbruku samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem oraz zakup przez Gminę Olsztynek specjalistycznego sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla OSP w Olsztynku. Terenem oddziaływania projektu jest teren województwa warmińsko-mazurskiego, w których powyższe jednostki uczestniczą w zdarzeniach mających negatywny wpływ na środowisko regionu. Zakres projektu został przeanalizowany pod katem występujących potrzeb inwestycyjnych.

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych – poprzez zakup 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby OSP Sząbruk oraz 2 kompletów sprzętu na potrzeby odpowiednio: OSP Sząbruk oraz OSP Olsztynek.

TERMIN REALIZACJI:

2017 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE:

680 000, 00

 

Zadanie był także dofinansowane ze środków Gminy Gietrzwałd i Powiatu Olsztyńskiego.