PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

barwiny start Termin realizacji: Lata 2010 - 2013

Źródło finansowania:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorczość, Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie,

- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość inwestycji: 4 102 001,61 PLN

Wartość dofinansowania: 3 058 435,21 PLN

opis zadania

     Jednym z głównych kierunków rozwoju gminy staje się turystyka. Aby tendencja ta została wykorzystana, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej dostępności terenów rekreacyjnych i turystycznych. To z kolei powoduje konieczność uzbrojenia terenów, które dziś, choć niedostępne dla potencjalnych inwestorów i turystów, to ze względu na walory kulturowo-przyrodnicze posiadają duży potencjał i niosą możliwości rozwoju gospodarczego gminy.

     Strefa przedsiębiorczości w rejonie Barwin została utworzona na 2 działkach gminnych. Ich łączna powierzchnia wynosi ponad 12 ha a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na zabudowę rekreacyjno-usługową o charakterze rezydencjonalnym z dopuszczeniem urządzeń i budowli turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Działki te, podobnie jak cały obszar objęty planem, nie posiadł żadnej infrastruktury. Droga, którą można było dojechać z Unieszewa do Barwin była drogą gruntową. Jej przejezdność była bardzo ograniczona zwłaszcza zimą, jesienią i wczesną wiosną. Brak infrastruktury sprawia, że choć z gminą podejmowali już rozmowy potencjalni inwestorzy zainteresowani kupnem działek i budową obiektów turystycznych, to tracili zainteresowanie z powodu braku dojazdu i sieci wodno-kanalizacyjnej.

     Dzięki budowie drogi od wsi Unieszewo do tworzonej strefy oraz uzbrojeniu działek w sieć wodno-kanalizacyjnej znacząco podniosła się atrakcyjność tereny dla potencjalnych inwestorów.

  logo