PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

plac zabaw Termin realizacji: lata 2011 - 2012

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów

- Budżet Gminy Gietrzwałd.

 

Wartość inwestycji: 32 536,21 PLN
Wartość dofinansowania:
18 931,83 PLN

opis zadania

Projekt polegał na budowie placu zabaw w Biesalu obok remizy strażackiej. Teren placu został ogrodzony, zainstalowano zabawki, ławeczki, tablice informacyjną. Plac powstał przy dużym zaangażowaniu mieszkańców wsi i ich wkładzie pracy (budowa ogrodzenia, oczyszczenie terenu, posianie trawy). Społeczność wsi nadała placowi nazwę EKOLANDIA.

 

Partnerami w realizacji zadania byli:

Rada Sołectwa Biesal
Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie – Wiejski Dom Kultury w Biesalu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesalu
Ochotnicza Straż Pożarna w Biesalu
Maciej Kłoda, mieszkaniec Tomaryn
Roman Kraskowski, mieszkaniec Markut
Agnieszka Retkowicz, mieszkanka Maniek

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pack5