PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

 

info

edukacja Termin realizacji: lata 2011-2013

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Wartość zadania: 245 268,00 PLN

Wartość dofinansowania: 245 268,00 PLN (100% w tym 15% z budżetu państwa a 85% EFS)

 

opis zadania

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 108 uczniów uczęszczających do szkół z terenu gminy poprzez wdrożenie w tych szkołach programów rozwojowych w formie zajęć dodatkowych z przyrody, matematyki, informatyki, nauk ścisłych, języka angielskiego i doradztwa zawodowego.

Program kierowany był do uczniów 3 klasy gimnazjum i 6 klasy szkoły podstawowej ze względu na przystąpienie do egzaminów końcowych lub testów kompetencji oraz uczniów 1-2 klasy gimnazjum oraz 4-5 klasy szkoły podstawowej w pierwszej kolejności najsłabsi i/lub zagrożeni wykluczeniem społecznym i/lub z rodzin o słabszym statusie majątkowym.

W ramach projektu w szkołach prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla 72 uczniów w jednym roku szkolnym. Były to:

- Nauki ścisłe nie takie trudne (2 grupy po 8 osób w Gimnazjum w rk 2011/2012 i tyle samo w rk 2012/2013)

- Przyroda na dotknięcie ręki (1 grupa 8 osób w SP Gietrzwałd w rk 2011/2012 i tyle samo w rk 2012/2013)

- Zaprzyjaźnij się z matematyką i informatyką (1 grupa 8 osób w SP Sząbruk w rk 2011/2012 i tyle samo w rk 2012/2013)

- Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych (4 grupy po 8 osób we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie w rk 2011/2012 i tyle samo w rk 2012/2013).

Dla uczniów z najlepszą frekwencją były również zorganizowane wycieczki edukacyjne.

Rekrutację uczniów przeprowadzono jesieni 2011 i 2012 roku we współpracy z dyrektorami poszczególnych placówek. Wybrano wykonawców zajęć, zakupiono sprzęt multimedialny dla SP w Gietrzwałdzie, pomoce naukowe, materiały piśmiennicze dla uczniów, i zgodnie z harmonogramem prowadzono zajęcia od listopada 2011r. do czerwca 2012r. oraz od października 2012r. do czerwca 2013r.

Łącznie w ciągu 2 lat w projekcie udział wzięło 129 uczniów, czyli o 21 więcej niż zakładano.

 

  wizualizacja

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego