PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.


info

0800h3080 Termin realizacji: lata 2013-2014

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa: 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.1 „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska”, Poddziałanie: 6.1.1 „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”,

- Budżet Gminy Gietrzwałd.

 

Wartość inwestycji: 383 488,99 PLN

Wartość dofinansowania: 306 791,20 PLN

opis zadania

Cel główny projektu to likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów poprzez rekultywację składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Biesal i Uniszewo, Gmina Gietrzwałd oraz m. Górowo Gmina Kolno. W Gminie Gietrzwałd projekt obejmował rekultywację dwóch składowisk: w Biesalu i w Unieszewie zaś Gmina Kolno realizowała swoją część inwestycji rekultywując składowisko w Górowie w Gminie Kolno. Współpraca między gminami odbywała się na podstawie zawartego we wrześniu 2012 roku porozumienia.

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007 – 2013
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

program regjon ue frr