PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

gotowi na model Gmina Gietrzwałd wspólnie ze Stowarzyszeniem ESWIP, Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatem Ostródzkim przystąpiła jako partner do realizacji projektu pod nazwą „Gotowi na Model”. Jest to projekt w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Przystąpiliśmy do tego projektu, by uzyskać wsparcie, dzięki któremu poprawimy naszą współpracę i wesprzemy potencjał trzeciego sektora działającego na terenie naszej gminy. Celem projektu jest:

Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pomiędzy JST a NGO w 3 środowiskach, na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym w woj. warmińsko-mazurskim w okresie 21 miesięcy.

W Gminie Gietrzwałd skupimy się głównie nad rozwijaniem następujących zagadnień:
- system konsultacji społecznych,
- system monitoringu, kontroli i oceny realizacji zadania publicznego,
- standard realizacji wspólnych przedsięwzięć,
- Wieloletni Programu Współpracy
- procedury, standardy wdrażania inicjatywy lokalnej.

Będziemy to robić przy wsparciu zewnętrznych ekspertów w utworzonej w tym celu grupie roboczej. W skład grupy wejdą przedstawiciele samorządu (Urząd, Rada Gminy) oraz organizacji pozarządowych.

Projekt zakłada realizację szeregu działań np. Szkoła Modelu Współpracy – cykl szkoleń dla liderów lokalnych i 2-dniowa wyjazdowa wizyta studyjna dla 15 osób z naszej Gminy. Pierwszym działaniem, był Lokalny Indeks Jakości Współpracy. Jest to badanie jakości współpracy między JST i NGO w Gminie Gietrzwałd. Zostało przeprowadzone przez pracowników naukowych UWM w Olsztynie na podstawie 2 spotkań fokusowych i badania ankietowego. Rozpoczęły się także szkolenia w ramach Szkoły Modelu Współpracy. Z naszej Gminy uczestniczy 6 osób.

wizualizacja

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego