PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.


info

sieciowe Termin realizacji: lata 2013 - 2015

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość inwestycji: 751 457,43 PLN
Wartość dofinansowania: 638 738,80 PLN


opis zadania

Celem głównym projektu jest wdrożenie usług on-line poprzez utworzenie platformy e-usług publicznych i implementacje elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Gietrzwałd i jednostkach podległych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Na podstawie tak zdefiniowanego celu oraz analizy funkcjonowania Urzędu Gminy Gietrzwałd można wyodrębnić dwa najważniejsze cele strategiczne realizacji projektu:

- przygotowanie urzędu i jednostek mu podległych do przyjmowania i realizacji spraw zainicjowanych droga elektroniczna, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- przygotowanie urzędu i jednostek mu podległych do realizacji nowych funkcji informacyjnych na rzecz instytucji, podmiotów gospodarczych, obywateli i mieszkańców regionu (kreowanie społeczeństwa informacyjnego).

Projekt obejmuje wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy Urzędem Gminy Gietrzwałd a poszczególnymi jednostkami podległymi oraz 8 e-usług, tj.: e-biuro obsługi interesanta, e-deklaracje, e-decyzje, e-podatki, e-odpady, e-zwiedzanie, e-odczyty wodomierzy, e-pomoc społeczna. .Projekt zdecydowano zlokalizować w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Gospodarki Komunalnej, a także w siedzibie Urzędu Gminy Gietrzwałd.

 

 

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
logo