PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

twojaszansa Termin realizacji: lipiec 2009 do końca grudnia 2012

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy  społecznej,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość projektu: 532 949,81 PLN (11,25 % wkład własny , 85,00 % EFS i 3,75 % budżet państwa)

Wartość dofinansowania: 473 006,41 PLN (88,85%)

opis zadania

Celem głównym projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Gietrzwałd korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

  

Cele szczegółowe projektu:

 • wzmocnienie podstawowych kompetencji społecznych i interpersonalnyc,
 • podniesienie zdolności do zatrudnienia,
 • zwiększenie elastyczności zawodowej,
 • podniesienie, uzupełnienie bądź nabycie nowych kwalifikacji zawodowyc.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie w okresie od 1 lipca 2009 do 31 grudnia 2012 roku realizował projekt systemowy pod nazwą "Twoja Szansa", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania projektu realizowane były w ramach: Kontraktów socjalnych, Programu Aktywności Lokalnej oraz Działań o charakterze środowiskowym. W ramach projektu w GOPS w Gietrzwałdzie od roku 2009 do 2011 zatrudnieni byli dodatkowi pracownicy socjalni.

 

Dzięki działaniom zrealizowanym w projekcie beneficjenci wyrównali swoje szanse i zlikwidowali bariery dyskryminujące je na rynku pracy, w szczególności poprzez podniesienie/zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. W celu poprawy funkcjonowania beneficjentów oraz ich rodzin w środowisku prowadzona była przez pracowników socjalnych, w tym zatrudnionych w ramach projektu, praca socjalna.

 

Działania realizowane w ramach projektu dostosowane były do zdiagnozowanych potrzeb uczestników. Beneficjenci projektu w zależności od potrzeb skorzystali z:

 1. badań testami i narzędziami umożliwiającymi określenie predyspozycji zawodowych i społecznych uczestniczek projektu,
 2. zajęć grupowych z doradcą zawodowym,
 3. indywidualnego doradztwa zawodowego,
 4. indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 5. treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 6. indywidualnego poradnictwa prawnego,
 7. psychoterapii grupowej,
 8. treningu umiejętności wychowawczych – szkoła dla rodziców,
 9. szkolenia – pierwsza pomoc przedmedyczna,
 10. zajęcia z podstaw obsługi komputera oraz umiejętności posługiwania się internetem,
 11. treningu umiejętności wychowawczych w tym świadomego rodzicielstwa i macierzyństwa,
 12. zajęć grupowych z animatorem lokalnym,
 13. zajęć z kreowania własnego wizerunku,
 14. szkoleń z zakresu gospodarowania budżetem domowym,
 15. psychoterapii grupowej z treningiem zastępowania agresji.
 16. sfinansowania zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia
 17. szkoleń zawodowych lub kursów zawodowych takich jak:
  • Kurs „Profesjonalne sprzątanie”;
 • Obsługa stacji paliw gazowych oraz ciekłych + kurs kasy fiskalnej;
 • Kurs opiekunki dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych;
 • Kurs pomocy kuchennej;
 • Kurs kasy fiskalnej i czytników elektronicznych:
 • Kurs profesjonalnego sprzątania;
 • Kurs wizażu i stylizacji paznokci;
 • Kurs pielęgnacji i zagospodarowania terenów zieleni;

 

W ramach projektu realizowano również „Działania o charakterze środowiskowym”.

 

W roku 2010 GOPS zorganizowano wyjazd osób uczestniczących w PAL ,wraz z dziećmi, do kina oraz w ramach partnerstwa z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Biesalu uczestnicy projektu pomagali w przygotowaniach i brali udział w „Święcie Szkoły”.

 

W roku 2011 GOPS w Gietrzwałdzie we współpracy z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Gietrzwałdzie i GOK w Gietrzwałdzie zorganizował „Dzień Dziecka”, w którym uczestniczyły dzieci uczące się w ZSP w Gietrzwałdzie oraz osoby objęte PAL, wraz ze swoimi rodzinami.

 

Zorganizowano szkolenie dla rodziców i nauczycieli i pracowników ośrodka pomocy na temat „dopalaczy”.

 

W roku 2012 GOPS w Gietrzwałdzie we współpracy Gminnym Ośrodkiem Kultury Gietrzwałdzie zorganizował „Noc Świętojańską”, której celem była integracja, zachęcanie do odkrywania i pielęgnowania tradycji, rozwijanie wiary we własne siły i możliwości. Uczestnicy projektu w wieku 18-24 lata zaprezentowali przedstawienie „Kwiat Paproci”, które zostało przygotowane w ramach zajęć z animatorem lokalnym.

 

W latach 2009-2012 w projekcie uczestniczyło łącznie 99 osób (90 kobiet i 9 mężczyzn w tym 16 osób niepełnosprawnych), zakończyło projekt 94 beneficjentów:

69 osób zawarło i zrealizowało Kontrakt Socjalny, 25 osób został objętych Programem Aktywności Lokalnej

 

Z 94 osób, które ukończyły projekt w 2009, 2010, 2011 i 2012 roku, aż 32 osoby podjęły zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (tj. ponad 34 %) a 26 rodzin nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej.

 

  wizualizacja

 

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego