PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

droga rentyny Termin realizacji: lata 2010-2012

Źródło finansowania:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 5 - „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, Działanie 5.2 - „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu”, Poddziałanie 5.2.1 - „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny”,

- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość inwestycji: 2 563 493,23 PLN

Wartość dofinansowania: 1 794 359,85 PLN

opis zadania

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn na odcinku 1,86 km oraz budowa wzdłuż przebudowywanej drogi ciągu pieszo-rowerowego. W sąsiedztwie cmentarza w Gietrzwałdzie zamontowano również oświetlenie uliczne zasilane energia słoneczną. Projekt ma szczególne znacznie dla zwiększenia dostępności komunikacyjnej dla terenu inwestycyjnego nad jeziorem Giłwa i istniejącego a rozbudowującego się kompleksu turystycznego.

 

 

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

logo