PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sząbruku w partnerstwie z Gminą Olsztynek realizowała projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-202.

Przedmiotem projektu był zakup przez OSP w Sząbruku samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem oraz zakup przez Gminę Olsztynek specjalistycznego sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla OSP w Olsztynku. Terenem oddziaływania projektu jest teren województwa warmińsko-mazurskiego, w których powyższe jednostki uczestniczą w zdarzeniach mających negatywny wpływ na środowisko regionu. Zakres projektu został przeanalizowany pod katem występujących potrzeb inwestycyjnych.

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych – poprzez zakup 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby OSP Sząbruk oraz 2 kompletów sprzętu na potrzeby odpowiednio: OSP Sząbruk oraz OSP Olsztynek.

TERMIN REALIZACJI:

2017 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE:

680 000, 00

 

Zadanie był także dofinansowane ze środków Gminy Gietrzwałd i Powiatu Olsztyńskiego.