PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

 

logo suw ok

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja doz mian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
Gmina Gietrzwałd przystąpiła do realizacji projektu w celu zapewnienia dostępu do dobrej jakości wody pitnej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Sząbruku.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w lutym 2017 roku na podstawie porozumienia zawartego z partnerami. Umowę o dofinansowanie 23 kwietnia 2018 r. podpisali w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie Kazimierz Kujda, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wiesław Pancer, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie. Dzięki inwestycji ok. 2500 osobom poprawi się jakość wody, a 60 kolejnych osób przyłączy się do sieci kanalizacyjnej.
Projekt będzie realizowany w aglomeracji olsztyńskiej a jego całkowita wartość przekracza 80 milionów złotych. Dofinansowanie to 51%.
Zaplanowano m.in. realizację następujących przedsięwzięć:
* budowa kolektora sanitarnego i sieci kanalizacji sanitarnej w Olsztynie (3,78 km),
* przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – renowację kolektora w Olsztynie (0,23 km),
* budowa sieci wodociągowej w Olsztynie oraz w gminie Dywity (10,54 km),
* przebudowa sieci wodociągowej w gminie Dywity (1,97 km),
* wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno- kanalizacyjnymi,
* rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sząbruku (gm. Gietrzwałd),
* budowa punktu zrzutu nieczystości na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie.
Prace potrwają do końca 2020 r., a pełny efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do stycznia 2022 r.
Zakres rzeczowy projektu przewidziany do realizację w gminie Gietrzwałd obejmuje modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Sząbruku. Wartość tej części zadania to przeszło 2,2 mln zł a dofinansowanie dla gminy to 1,16 mln zł. Przebudowę SWU w Sząbruku zaplanowano na 2019 i 2020 rok.