PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

senior logo

 

Utworzenie Klubu Senior+ w Biesalu

Porozumienie Nr PS-I.946.24.36.2019 o dofinansowaniu zadania w ramach programu Wieloletniego „Senior+”

Dzięki dofinansowaniu pomieszczenia Wiejskiego Domu Kultury w Biesalu zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, został wybudowany podjazd, nowa łazienka, salka do ćwiczeń, sala klubowa i sala spotkań. Oprócz prac remontowych zakupiono wyposażenie niezbędne do zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych oraz meble, wyposażenie kuchni, sprzęt AGD.

Finansowanie:

dofinansowanie-135920,00

wkład własny-33980

wartość inwestycji-169900

oze

Zadanie pn. „Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd”

Umowa Nr RPWM.04.01.00-28-0516/16-00 podpisana w dniu 30 stycznia 2018r. w ramach Osi priorytetowej – Efektywność energetyczna, Działania – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

wm wies

 

Zadanie pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców Sząbruka poprzez stworzenie nowego miejsca rekreacyjnego w postaci placu zabaw”

Umowa nr OW-II.3031.24.2.2018 z dnia 21 maja 2018r. w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

wm

Zadanie pn. „Aktywnie po zdrowie”

Umowa nr OW-II.3031.74.3.2018 z dnia 19 lipca 2018r. w ramach konkursu Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem zadania poprzez zaangażowanie mieszkańców Biesala w realizację było stworzenie miejsca aktywności sportowych i integracji dla pokoleń. Realizacja zadania spowodowała wzrost atrakcyjności miejscowości.

W ramach zadania zamontowano następujące elementy:

  1. zostały zakupione, dostarczone i zamontowane trzy elementy siłowni zewnętrznej- wahadło, orbitrek, biegacz,
  2. wykonana została ekstremalna ścieżka sensoryczna,
  3. wykonana i zamontowana została tablica ziołowa z informacjami przygotowanymi przez mieszkańców.

Finansowanie:

  1. Dofinansowanie- 8 000,00zł
  2. Wkład własny- 2 955,00zł
  3. Wartość całkowita- 10 955,00zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Sząbruku w partnerstwie z Gminą Olsztynek realizowała projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-202.

W 2017 roku Gmina Gietrzwałd po raz kolejny wsparła mieszkańców w usuwaniu niebezpiecznego azbestu. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na podstawie umowy nr 00176/17/14052/OZ-LZ/D z dnia 31.05.2017r. gmina zrealizowała zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gietrzwałd”.

W ramach akcji "Mikrogranty 2016" zostały przeprowadzone warsztaty ekologiczne, w których brały udział dzieci i młodzież z miejscowości: Gietrzwałd, Unieszewo, Biesal, Rapaty, Tomaryny.

CEL REALIZACJI PROJEKTU:

- nauka ochrony środowiska

- integracja mieszkańców

TERMIN REALIZACJI:

2016 r. 

 Zadanie polegało na demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. Z terenu Gminy Gietrzwałd usunięto 4104, 76 m2 (64, 340 Mg) wyrobów azbestowych z 16 nieruchomości.  

 

 

 

 

Zadanie polegało na demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. Z terenu Gminy Gietrzwałd usunięto 2 120, 59 m2 (36, 05 Mg) wyrobów azbestowych z 18 nieruchomości. 

  W projekcie "Mikrogranty 2015" brali udział mieszkańcy Sząbruka, Unieszewa, Biesala, Naglad i         Woryt. Prowadzone były zajęcia proekologiczne.

CELE PROJEKTU:

- nauka ochrony środowiska

- integracja mieszkańców

W zadanie zaangażowani byli mieszkańcy, którzy nieodpłatnie wykonali prace przygotowawczo-montażowo-porządkowe (234 godzin). Zgodnie z założeniem mieszkańcy:

- oczyścili teren z samosiewów- chwastów i krzewów;

- wyznaczyli miejsce na ognisko- ułożyli kamienie w kręgu;

- wyznaczyli miejsce na boisko do siatkówki ( ułożyli geowłókninę, rozprowadzili piasek, zamontowali słupki, siatkę i taśmę); 

 

W ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach: Woryty, Tomaryny, Łajsy, Pęglity, poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój" wykonano:

- przebudowę drogi gminnej Łajsy- Guzowy Młyn, na odcinku od drogi powiatowej Gietrzwałd- Tomaszkowo w Łajsach do mostu na rzece Giłwie w Pęglitach. Wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi z odwodnieniem i oznakowaniem. Długość przebudowanej drogi to 550m 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznaczać ma kierunki na lata 2014-2020, w takich obszarach jak: budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, transport, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami.

CELE PROJEKTU:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych;

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- redukcja zużycia energii finalnej. 

W ramach projektu ,, Budowa i przebudowa placów zabaw w Gminie Gietrzwałd" powstały dwa place zabaw w m. Naterki i Łupstych oraz przebudowano plac zabaw w Gronitach, gdzie zainstalowano zjazd linowy. Natomiast w Łupstychu zamontowano dwa bujaki, karuzelę krzyżową, piaskownicę z bali, zestaw zabawowy, dwie ławki, tablicę informacyjną, lokomotywę z wagonem (zestaw zabawowy), podwójną huśtawkę metalową oraz orbit rek. Wykonano też ogrodzenie i wyrównano teren pod montaż urządzeń. W Naterkach zamontowano bujak, karuzelę krzyżową, piaskownicę z bali, ławkę metalową, tablicę informacyjną i podwójną huśtawkę metalową. Wykonano ogrodzenie z furtką i bramą.

Efektem realizacji projektu  ,,Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd" jest budowa małej infrastruktury turystycznej w postaci miejsc wypoczynkowych nad jeziorami Wulpińskim i Naterskim oraz oczkiem wodnym w Biesalu, a także przebudowa trasy turystycznej- ciągu pieszo- rowerowego w Barwinach z dojściem do Jeziora Wulpińskiego.

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

- podniesienie  walorów turystycznych obszaru Gminy Gietrzwałd;

- zwiększenie liczby odwiedzających gminę;

 

Podczas realizacji programu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Śródka, Gmina Gietrzwałd" wykonano we wsi Śródka sieć kanalizacji sanitarnej- tłoczną i grawitacyjną, przyłącza oraz połączenie wewnętrznych instalacji do przyłączy oraz przepompownie ścieków.

CELE REALIZACJI PROJEKTU :

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi Śródka poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków, co znacząco wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie.

 

 Podczas Remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie wykonane zostały czynności takie jak:

-kompleksowy remont ścian, sufitów i posadzek wraz z drobnymi przeróbkami w obiekcie;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na PCV;

- zmianę układu pomieszczeń toalety wraz z wymianą urządzeń sanitarnych;

0800h7761 Termin realizacji: 2014 rok
Źródło finansowania: - Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
i środki Gminy Gietrzwałd


Wartość inwestycji: 1 233,78 zł
Wartość dofinansowania: 987,02 zł

 

IMG 0688 Termin realizacji: 2014 rok


Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
i środki Gminy Gietrzwałd

 

Wartość inwestycji: 1 112,93zł
Wartość dofinansowania: 890,34 zł

silownia Szabruk Termin realizacji: 2014 rok

Źródło finansowania: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” i środki Gminy Gietrzwałd


Wartość inwestycji: 13 196,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 300,00 zł

0800h7761 Termin realizacji: 2014 rok
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi i środki Gminy Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 37 420,65 zł
Wartość dofinansowania: 24 338,00 zł

wdk biesal Termin realizacji: 2014 rok
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi i środki Gminy Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 93 532,14 zł
Wartość dofinansowania: 53 817,00 zł

it modernizacja Termin realizacji: lata 2009-2014

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 2 – „Turystyka”, Działanie 2.2 „Promocja województwa i jego oferty turystycznej”,
- Budżet Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

  szatnia stadion Termin realizacji: 2014 rok

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

sieciowe Termin realizacji: lata 2013 - 2015

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

gotowi na model Gmina Gietrzwałd wspólnie ze Stowarzyszeniem ESWIP, Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatem Ostródzkim przystąpiła jako partner do realizacji projektu pod nazwą „Gotowi na Model”. Jest to projekt w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Przystąpiliśmy do tego projektu, by uzyskać wsparcie, dzięki któremu poprawimy naszą współpracę i wesprzemy potencjał trzeciego sektora działającego na terenie naszej gminy

kids1

Termin realizacji: lata 2013-2014
Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

0800h3080 Termin realizacji: lata 2013-2014

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa: 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.1 „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska”, Poddziałanie: 6.1.1 „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”,

- Budżet Gminy Gietrzwałd.

podpisanie umowy Gmina Gietrzwałd inwestuje w ekologiczne źródła energii. 8 października 2013 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wójt Mieczysław Ziółkowski podpisał umowę na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projektu polegającego na kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w przedszkolu w Biesalu.

leguty boiska Termin realizacji: 2011 rok

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

twojaszansa Termin realizacji: lipiec 2009 do końca grudnia 2012

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

ogrody gietrzwaldzkie Termin realizacji: lata 2010 - 2013

 Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa: 2 „Turystyka”, Działanie: 2.1 „Wzrost potencjału turystycznego”, Poddziałanie: 2.1.4 „Publiczna infrastruktura turystyczna i około turystyczna”,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

naterki swietlica

Termin realizacji: 2013 rok

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów,

- Budżet Gminy Gietrzwałd.

0357h0251

Termin: rok szkolny 2012/2013

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

  edukacja Termin realizacji: lata 2011-2013

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

barwiny start Termin realizacji: lata 2010 - 2013

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorczość, Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.