PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

„Przebudowa dróg gminnych o numerach działek 1/10, 4/25, 4/108 położonych w obrębie Łęguty, Gm. Gietrzwałd

stanowiących drogi osiedlowe dojazdowe do budynków mieszkalnych

oznaczonych numerami 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e w m. Łęguty”.

 

Inwestycja sfinansowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

w ramach umowy o finansowanie projektu nr 57/2020 z 02.11.2020 roku

w roku 2020.

 

 

Całkowita wartość inwestycji: 149 900,00 zł

Kwota dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: 149 900,00 zł

 

 

„Doprowadzenie do należytego stanu technicznego  ciągów komunikacyjnych, pieszo jezdnych,

zlokalizowanych w granicach działek nr 4/40 i 4/108 obrębu Łęguty w miejscowości Łęguty”.

Inwestycja sfinansowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

w ramach umowy o finansowanie projektu nr 46/2020 z 13.10.2020 roku

w roku 2020.

 

 

Całkowita wartość inwestycji: 283 748,70 zł

Kwota dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: 283 748,70 zł

 

 

 

„Przebudowa drogi gminnej o nr działki 6/9;

drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego ozn. nr 94 (3 lokale mieszkalne) w m. Unieszewo”

 

Inwestycja sfinansowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

w ramach umowy o finansowanie projektu nr 58/2020 z 02.11.2020 roku

w roku 2020.

 

 

Całkowita wartość inwestycji: 159 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: 159 000,00 zł

 

 

„Doprowadzenie do należytego stanu technicznego  ciągów komunikacyjnych, pieszo jezdnych,

zlokalizowanych w granicach działek nr 75/19 i 75/77 obrębu Sząbruk, w miejscowości Sząbruk”.

Inwestycja sfinansowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

w ramach umowy o finansowanie projektu nr 45/2020 z 09.10.2020 roku

w roku 2020

 

 

Całkowita wartość inwestycji: 266 697,65 zł

Kwota dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: 266 697,65 zł

 

Dzięki pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 42 650 zł Stadion Leśny w Gietrzwałdzie doczekał się modernizacji. W celu polepszenia jego funkcjonalności oraz poprawy warunków rozgrywania meczy oraz prowadzenia treningów, a także zwiększenia dostępności obiektu dla mieszkańców gminy i odwiedzających ją gości została wyrównana płyta boiska i zlikwidowano nasyp. Boisko zostało wydłużone i poszerzone z rozmiaru 52x94m na 70x110 m. Z tego wynikła konieczność likwidacji bieżni oraz boiska do siatkówki. Murawa boiska została uzupełniona poprzez zastosowanie dosiewu wgłębnego. Przed dosianiem konieczne było zastosowanie nawozu. Ostatnim etapem zadania był zakup i montaż piłkochwytów o powierzchni 700 m2. Z budżetu gminy Gietrzwałd na realizację inwestycji przeznaczono 42 650 zł, jako wkład własny do projektu.

Gmina Gietrzwałd korzysta z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzięki pozyskanym środkom w 2020 roku zamontowane zostaną 3 instalacje fotowoltaiczne w następujących lokalizacjach:

 

 

1. Budynku OSP w Nagladach.

2. Świetlica wiejska w Rapatach.

3. Dom Warmiński w Gietrzwałdzie.

 

Całkowita wartość projektu: 69 864.00

Dofinansowanie 100%

 

Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd – etap 2.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: marzec-grudzień 2020 rok
WARTOŚĆ PROJEKTU: 862 131.60 zł
DOFINANSOWANIE: 595 782.00 zł

W ramach projektu zbudujemy 5 instalacji fotowoltaicznych w miejscowościach Biesal, Gietrzwałd i Sząbruk. Zadaniem projektowanej instalacji pv jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej, a następnie zagospodarowanie jej w wewnętrznej instalacji elektrycznej przez odbiorcę.

Nazwa zadania: „Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie oraz dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w gietrzwałdzie. Głównym celem projektu był wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym gminy, poprzez budowę dwóch elektrowni fotowoltaicznych.

Wiąże się to bezpośrednio ze spadkiem kosztów energii elektrycznej w gimnazjum gminnym i gminnej oczyszczalni ścieków, a tym samym ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Wartość realizowanego zadania to 437098,95zł w tym dofinansowanie 302060,25zł.

 

Gmina otrzymała rekomendację na dofinansowanie projektu Utworzenie Klubu Seniora + w Sząbruku z programu krajowego Senior+.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty remontowo-budowlane:

-adaptacja pomieszczenia na klub,

-adaptacja na pomieszczenie rehabilitacyjno-ruchowe,

-remont kuchni,

-adaptacja pomieszczenia na salę spotkań,

-remont i dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Klub będzie dostępny dla seniorów od stycznia 2021 roku!
Wartość projektu: 186 865,43 zł
Wartość dotacji: 149 461,00 zł

 

pszok pasek

Gmina Gietrzwałd realizuje projekt: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Oś priorytetowa 5: Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów


Działanie: Gospodarka odpadowa


Głównym celem projektu jest zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie Gminy Gietrzwałd poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Gietrzwałd.


Przedmiotem projektu jest: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie (Działka 52 i 32/2 w obrębie ewidencyjnym 3 w jednostce ewidencyjnej Gietrzwałd).


W ramach inwestycji zaplanowano:
- budowę wiat gospodarczych wraz z wyposażeniem (kontenery hakowe, pojemniki o pojemności 1100 litrów do selektywnego gromadzenia odpadów, waga samochodowa zagłębiona)
- budowa dojazdu do punktu,
- budowę portierni,
- utwardzenie drogi dojazdowej,
- budowę placu manewrowego,
- budowę płyty kompostownika.

Wartość ogółem: 1185168,13 zł
Dofinansowanie: 819018,62 zł
Wkład własny: 366749,50 zł
Okres realizacji: 2020-2021 rok

senior logo

 

Utworzenie Klubu Senior+ w Biesalu

Porozumienie Nr PS-I.946.24.36.2019 o dofinansowaniu zadania w ramach programu Wieloletniego „Senior+”

Dzięki dofinansowaniu pomieszczenia Wiejskiego Domu Kultury w Biesalu zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, został wybudowany podjazd, nowa łazienka, salka do ćwiczeń, sala klubowa i sala spotkań. Oprócz prac remontowych zakupiono wyposażenie niezbędne do zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych oraz meble, wyposażenie kuchni, sprzęt AGD.

Finansowanie:

dofinansowanie-135920,00

wkład własny-33980

wartość inwestycji-169900

 

 

 

logo suw ok

Gmina Gietrzwałd przystąpiła do realizacji projektu pt. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn – etap I” w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, które jest Liderem Wiodącym Projektu oraz Gminą Dywity. Dzięki temu w latach 2019-2020 zostanie zmodernizowana i przebudowana stacja uzdatniania wody w Sząbruku, co przełoży się na podniesienie jakości dostarczanej wody mieszkańcom.

 

oze

Zadanie pn. „Przedszkole marzeń – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd”

Umowa Nr RPWM.02.01.00-28-0035/18-00 podpisana w dniu 12 października 2018r. w ramach Osi priorytetowej – Kadry dla gospodarki, Działania – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Zadanie polega na:

- utworzeniu nowego oddziału przedszkolnego dla 13 dzieci w wieku przedszkolnym w ZSP w Gietrzwałdzie,

- realizacji zajęć dodatkowych niwelujących stwierdzone deficyty u dzieci,

- podniesieniu kompetencji nauczycieli i opiekunów,

- podniesieniu funkcji wychowawczych rodziców,

- realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe u dzieci.

W ramach zadania konieczne jest kompleksowe wyposażenie sali w m.in.: meble, wykładzinę, odkurzacz, naczynia, sprzęt multimedialny, podstawowe zabawki a także apteczkę.

Tematyka zajęć będzie zgodna z obowiązującą podstawą programową edukacji przedszkolnej. Dzieci będą uczyły się m.in. samodzielności w czynnościach higienicznych samoobsługowych, spożywaniu posiłków, współpracy w grupie, poznawania świata, poznawania norm i zasad społecznych, eksploatacji elementów techniki, rozwój umiejętności manualnych, umiejętności wystąpień publicznych.

W trakcie zajęć będą wykorzystywane zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne. Planowane są zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczno-kreatywne, eksperymentalno-przyrodnicze, kulinarne, robotyka i język angielski.

Zajęcia będą realizowane do 31.12.2020r.

Finansowanie:

1. Dofinansowanie- 205 630,35zł

2. Wkład własny- 37 464,65zł

3. Wartość zadania- 243 095,00zł

 

ms

Zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Gietrzwałd”

Umowa nr DFS-II-7211-1835/18 z dnia 7 września 2018r. na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości

Przedmiotem umowy jest nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

oze

Zadanie pn. „Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd”

Umowa Nr RPWM.04.01.00-28-0516/16-00 podpisana w dniu 30 stycznia 2018r. w ramach Osi priorytetowej – Efektywność energetyczna, Działania – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

wm wies

 

Zadanie pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców Sząbruka poprzez stworzenie nowego miejsca rekreacyjnego w postaci placu zabaw”

Umowa nr OW-II.3031.24.2.2018 z dnia 21 maja 2018r. w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

wm

Zadanie pn. „Aktywnie po zdrowie”

Umowa nr OW-II.3031.74.3.2018 z dnia 19 lipca 2018r. w ramach konkursu Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem zadania poprzez zaangażowanie mieszkańców Biesala w realizację było stworzenie miejsca aktywności sportowych i integracji dla pokoleń. Realizacja zadania spowodowała wzrost atrakcyjności miejscowości.

W ramach zadania zamontowano następujące elementy:

 1. zostały zakupione, dostarczone i zamontowane trzy elementy siłowni zewnętrznej- wahadło, orbitrek, biegacz,
 2. wykonana została ekstremalna ścieżka sensoryczna,
 3. wykonana i zamontowana została tablica ziołowa z informacjami przygotowanymi przez mieszkańców.

Finansowanie:

 1. Dofinansowanie- 8 000,00zł
 2. Wkład własny- 2 955,00zł
 3. Wartość całkowita- 10 955,00zł

 

droga

Zadanie pn. „Przebudowa fragmentu drogi nr 158103N na odcinku od mostu na rzece Giłwie do Pęglit”

Umowa nr 37/59/PRGiPID/18 z dnia 8 czerwca 2018r. realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Długość drogi objętej zadaniem wynosi 614 m. Prace podzielone są na dwa odcinki: pierwszy od 00 km do 493 km, drugi natomiast od 493 km do 614 km. W zakres prac wchodzi: przebudowa jezdni, zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowa zjazdów oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. Istniejąca droga jest o nawierzchni żwirowej oraz częściowo brukowej. Szerokość obecnie wynosi 3,3-5,5 m. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. W  projektuje przewidziano nawierzchnię jezdni bitumicznej. System odwodnienia powierzchniowego zachowano z odprowadzeniem wód do rowów przydrożnych. W ramach inwestycji zamontowana zostanie lampa solarna w obrębie przystanku, wyznaczony zostanie przystanek komunikacyjny z peronem oraz przewidziane są znaki pionowe (A-1, A-2, A-12a, A-30, B-31, D-5, D-15, D-42, D-43, E-18A, T-9) oraz poziome (P-7a, P-7b, P-17), co stanowi elementy związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Finansowanie:

 1. Dofinansowanie- 401 450,00zł
 2. Wkład własny-548 231,88zł
 3. Wartość całkowita- 949 681,88zł

wfs

W 2018 roku korzystając z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Olsztynie Gmina Gietrzwałd realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gietrzwałd”.

Wyroby i materiały zawierające azbest były usuwane a następnie utylizowane z prywatnych posesji z miejscowości w gminie Gietrzwałd: Sząbruk, Jadaminy, Biesal, Podlejki, Unieszewo, Łupstych, Woryty, Gronity, Śródka, Tomaryny i Barwiny. Materiał niebezpieczny był demontowany i usuwany z pokrycia dachowego budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zalegający luzem na posesjach.

Z terenu Gminy Gietrzwałd usunięto łącznie 3291 m2 (55,992 Mg) wyrobów zawierających azbest z 25 nieruchomości, w tym:

 • masa całkowita odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wyniosła 2114 m2 (35,962 Mg)
 • masa całkowita odpadów odebranych, przetransportowanych i zutylizowanych wyniosła 1177 m2 (20,030 Mg)

Zadanie jest realizowane kompleksowo przez Wykonawcę z doświadczeniem, posiadającym odpowiednie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Finansowanie:

 1. Dofinansowanie z WFOŚiGW - 10 000,00zł
 2. Wkład własny - 13 931,54 zł
 3. Wartość całkowita- 23 931,55 zł

 

Projekt pod nazwą "Eko turysta w gminie Gietrzwałd" polega na odnowieniu szlaków turystycznych (rowerowych) przebiegających przez teren gminy oraz wytyczenie nowego szlaku pieszo-rowerowego od granic gminy z Olsztynem do Gietrzwałdu (kanalizacja ruchu przez lasy kudypskie) – razem 116 km szlaków. W ciągu nowego szlaku przewiduje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 2,19 km łącznie z przejściem pod wiaduktem kolejowym w Gronitach. Projekt zakłada także utworzenie w ciągu szlaków turystycznych nowoczesnych zielonych przystanków rowerowych ze strefą rekreacji (mała architektura) i edukacji (ekspozycja ekologiczna), które podniosą atrakcyjność całego szlaku i zachęcą turystów do korzystania z niego – łącznie 10 punktów (Gronity, Naglady, Łajsy, Gietrzwałd, Woryty, Biesal, Tomaryny, Śródka). Przystanki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz będą wykorzystywały odnawialne źródła energii (oświetlenie, ławki solarne z instrukcją napisaną w języku Braille). W 8 innych lokalizacjach zostaną ustawione tablice informacyjne przedstawiające mapę gminy z naniesionymi przebiegami poszczególnych szlaków oraz informacjami o cennych przyrodniczo obiektach występujących w pobliżu (edukacja ekologiczna). Przystanki będą wyposażone także w tablice informacyjne, gry ekologiczne, strefę wypoczynku oraz małą infrastrukturę rekreacyjną (w zależności od możliwości danej lokalizacji i potrzeb).

 

 

 

 

przedszkolaki

 

Gmina Gietrzwałd rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI OSIĄGNĄ WSZYSTKO O CZYM MARZĄ!” Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w ramach działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych tj. porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje społeczne, inicjatywność, przedsiębiorczość, kreatywności u 184 dzieci w wieku przedszkolnym (2,5-6 lat) z 3 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Sząbruku, Gietrzwałdzie, Biesalu z gminy Gietrzwałd w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2020 r. poprzez realizacje minimum dwóch rodzajów zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla dzieci przez 19 miesięcy, podniesienie kompetencji 11 nauczycielek, 3 opiekunek (kadra wspierająca) i warsztaty dla 130 rodziców.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sząbruku w partnerstwie z Gminą Olsztynek realizowała projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-202.

W 2017 roku Gmina Gietrzwałd po raz kolejny wsparła mieszkańców w usuwaniu niebezpiecznego azbestu. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na podstawie umowy nr 00176/17/14052/OZ-LZ/D z dnia 31.05.2017r. gmina zrealizowała zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gietrzwałd”.

logotypy pasek efs

Z początkiem lutego 2017 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesalu i Stowarzyszenie ESWIP rozpoczęli realizację projektu „Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w Biesalu”, skierowanego do uczniów Szkoły Podstawowej w Biesalu. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Gminę Gietrzwałd i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany do końca 2018 roku. W ramach projektu wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt (laptopy, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne i inne), oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne zostaną pracownie: matematyczna, przyrodnicza i informatyczna. Poczynając od drugiego semestru roku szkolnego 2016/2017 odbywa się wiele ciekawych i rozwijającyh dodatkowych zajęć dla uczniów.

 

logotypy pasek efs

Projekt pt. „W drodze do aktywności” jest realizowany w okresie od 1.08.2017 do 31.10.2019 r. przez Federację FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie, Gietrzwałdzie, Jonkowie, Olsztynie, Purdzie i Stawigudzie.

 

 

Gmina Gietrzwałd, Gmina Jonkowo i miasto Olsztyn realizują przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury drogowej. 21 października 2016 r. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, w imieniu partnerstwa, podpisał z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę na dofinansowanie wspólnego projektu. Dzięki temu jeszcze w 2018 roku mieszkańcy gminy Gietrzwałd dojadą od „szesnastki” do ul. Perkoza w Łupstychu drogą o nowej nawierzchni lub wybudowanym wzdłuż ciągiem pieszo-rowerowym.

W ramach akcji "Mikrogranty 2016" zostały przeprowadzone warsztaty ekologiczne, w których brały udział dzieci i młodzież z miejscowości: Gietrzwałd, Unieszewo, Biesal, Rapaty, Tomaryny.

CEL REALIZACJI PROJEKTU:

- nauka ochrony środowiska

- integracja mieszkańców

TERMIN REALIZACJI:

2016 r. 

 Zadanie polegało na demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. Z terenu Gminy Gietrzwałd usunięto 4104, 76 m2 (64, 340 Mg) wyrobów azbestowych z 16 nieruchomości.  

 

 

 

 

Zadanie polegało na demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. Z terenu Gminy Gietrzwałd usunięto 2 120, 59 m2 (36, 05 Mg) wyrobów azbestowych z 18 nieruchomości. 

  W projekcie "Mikrogranty 2015" brali udział mieszkańcy Sząbruka, Unieszewa, Biesala, Naglad i         Woryt. Prowadzone były zajęcia proekologiczne.

CELE PROJEKTU:

- nauka ochrony środowiska

- integracja mieszkańców

W zadanie zaangażowani byli mieszkańcy, którzy nieodpłatnie wykonali prace przygotowawczo-montażowo-porządkowe (234 godzin). Zgodnie z założeniem mieszkańcy:

- oczyścili teren z samosiewów- chwastów i krzewów;

- wyznaczyli miejsce na ognisko- ułożyli kamienie w kręgu;

- wyznaczyli miejsce na boisko do siatkówki ( ułożyli geowłókninę, rozprowadzili piasek, zamontowali słupki, siatkę i taśmę); 

 

W ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach: Woryty, Tomaryny, Łajsy, Pęglity, poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój" wykonano:

- przebudowę drogi gminnej Łajsy- Guzowy Młyn, na odcinku od drogi powiatowej Gietrzwałd- Tomaszkowo w Łajsach do mostu na rzece Giłwie w Pęglitach. Wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi z odwodnieniem i oznakowaniem. Długość przebudowanej drogi to 550m 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznaczać ma kierunki na lata 2014-2020, w takich obszarach jak: budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, transport, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami.

CELE PROJEKTU:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych;

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- redukcja zużycia energii finalnej. 

 

Przedmiotem projektu ,,Wyposażenie i wzmocnienie służ ratowniczych w Gminie Gietrzwałd" jest zakup 1 szt. Samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem oraz 6 kompletów sprzętu wykorzystywanego przy akcjach ratowniczych. Zakupiony przez Gminę pojazd zostanie przekazany do użytkowania dla OSP w Gietrzwałdzie, a zakupiony sprzęt odpowiednio dla OSP w: Gietrzwałdzie, Sząbruku, Nagladach, Biesalu, Unieszewie i Worytach. Terenem oddziaływania projektu jest teren województwa warmińsko- mazurskiego, w których powyższe jednostki uczestniczą w zdarzeniach mających negatywny wpływ na środowisko regionu.

W ramach projektu ,, Budowa i przebudowa placów zabaw w Gminie Gietrzwałd" powstały dwa place zabaw w m. Naterki i Łupstych oraz przebudowano plac zabaw w Gronitach, gdzie zainstalowano zjazd linowy. Natomiast w Łupstychu zamontowano dwa bujaki, karuzelę krzyżową, piaskownicę z bali, zestaw zabawowy, dwie ławki, tablicę informacyjną, lokomotywę z wagonem (zestaw zabawowy), podwójną huśtawkę metalową oraz orbit rek. Wykonano też ogrodzenie i wyrównano teren pod montaż urządzeń. W Naterkach zamontowano bujak, karuzelę krzyżową, piaskownicę z bali, ławkę metalową, tablicę informacyjną i podwójną huśtawkę metalową. Wykonano ogrodzenie z furtką i bramą.

Efektem realizacji projektu  ,,Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd" jest budowa małej infrastruktury turystycznej w postaci miejsc wypoczynkowych nad jeziorami Wulpińskim i Naterskim oraz oczkiem wodnym w Biesalu, a także przebudowa trasy turystycznej- ciągu pieszo- rowerowego w Barwinach z dojściem do Jeziora Wulpińskiego.

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

- podniesienie  walorów turystycznych obszaru Gminy Gietrzwałd;

- zwiększenie liczby odwiedzających gminę;

 

Podczas realizacji programu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Śródka, Gmina Gietrzwałd" wykonano we wsi Śródka sieć kanalizacji sanitarnej- tłoczną i grawitacyjną, przyłącza oraz połączenie wewnętrznych instalacji do przyłączy oraz przepompownie ścieków.

CELE REALIZACJI PROJEKTU :

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi Śródka poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków, co znacząco wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie.

 

 Podczas Remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie wykonane zostały czynności takie jak:

-kompleksowy remont ścian, sufitów i posadzek wraz z drobnymi przeróbkami w obiekcie;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na PCV;

- zmianę układu pomieszczeń toalety wraz z wymianą urządzeń sanitarnych;

EFRR poziom polskie kolor

W wyniku realizacji przedsięwzięcia pt.,,Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp- węzeł Obwodnicy Olsztyna" wybudowana zostanie w pełni funkcjonalna droga gminna łącząca gminę Gietrzwałd z Siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 16 (węzeł obwodnicy Olsztyn Zachód). Przewiduje się realizację następującego zakresu:

1. Budowa drogi gminnej o długości 3,410,80 m oraz przebudowa (poszerzenie) drogi od DK16 do Kudyp o długości 385 m.

2. Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej i elektroenergetycznych

3. Budowa kanalizacji deszczowej

4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej

5. Wykonanie oświetlenia ulicznego

 

 

EFRR poziom polskie kolor

 

Przedmiotem projektu pn. "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Biesalu" jest zmiana sposobu ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu, wraz z modernizacją kotłowni polegająca na wymianie niskosprawnej kotłowni na drewno na nową wysokosprawną kotłownię na biomasę (pellet) wraz z automatyką o mocy 100kW spełniającą wymogi emisyjności zanieczyszczeń.

0800h7761 Termin realizacji: 2014 rok
Źródło finansowania: - Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
i środki Gminy Gietrzwałd


Wartość inwestycji: 1 233,78 zł
Wartość dofinansowania: 987,02 zł

 

IMG 0688 Termin realizacji: 2014 rok


Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
i środki Gminy Gietrzwałd

 

Wartość inwestycji: 1 112,93zł
Wartość dofinansowania: 890,34 zł

silownia Szabruk Termin realizacji: 2014 rok

Źródło finansowania: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” i środki Gminy Gietrzwałd


Wartość inwestycji: 13 196,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 300,00 zł