PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 Zadanie polegało na demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. Z terenu Gminy Gietrzwałd usunięto 4104, 76 m2 (64, 340 Mg) wyrobów azbestowych z 16 nieruchomości.  

 

 

 

 

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy

- likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko

TERMIN REALIZACJI:

2016 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

-środki Gminy Gietrzwałd i mieszkańców

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

37 532, 16 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

31 902, 34 zł